Program studiów

Studia trwają 8 semestrów; w systemie niestacjonarnym;  zjazdy 9:00-19:00(sobota – niedziela).

Razem: 2008 godzin bezpośredniego kontaktu z wykładowcą; 1010 godzin wykładów i ćwiczeń oraz 1000 godzin zajęć klinicznych.

Program studiów ×

Przedmioty podstawowe i kierunkowe:  180h    

 • Fizjologia/patofizjologia 10                   
 • Radiologia 20                   
 • Kardiologia 10
 • Embriologia 10
 • Neurologia/neuropsychologia 10                              
 • Ortopedia 10                              
 • Kinezjologia 20                   
 • Biomechanika 20                   
 • Medycyna ratunkowa/medycyna rodzinna 10                   
 • Komunikacja terapeuta-pacjent 10
 • Prowadzenie historii choroby pacjenta 10                   
 • Seminarium dyplomowe/EBM 10                              
 • Ból – podstawy naukowe i jego leczenie 10                   
 • Dietetyka 10
 • Farmakoterapia 10

Przedmioty bezpośrednio związane z osteopatią: 830 h

 • Techniki manipulacyjne 120
 • Techniki wisceralne 100
 • Techniki kranio-sakralne 100
 • Anatomia palpacyjna 80
 • Warsztaty kadawerowe 40
 • Terapia tkanek miękkich 120
 • Techniki powięziowe 80
 • Historia i filozofia osteopatii 10
 • Badanie i diagnostyka osteopatyczana 120
 • Fascial Distortion Model 60                                          

Praktyka kliniczna w Uczelni 600 h

Praktyka kliniczna poza Uczelnią 400 h   

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy ×

 • Posiada poszerzoną wiedzę z zakresu przedmiotów podstawowych, kierunkowych oraz bezpośrednio związanych z osteopatią
 • Wymienia techniki leczenia tkanek osteopatycznych.
 • Opisuje techniki osteopatyczne oraz testy funkcjonalne.
 • Charakteryzuje specyfikę postępowania osteopatycznego w przeciążeniach, uszkodzeniach i obrażeniach związanych przede wszystkim z narządem ruchu. 
 • Wyjaśnia rolę osteopaty w zespole medycznym, w klubie sportowym.
 • Zna metody doboru różnych form aktywności fizycznej w leczeniu i  podtrzymywaniu sprawności osób ze specjalnymi potrzebami w różnym wieku.
 • Posiada pogłębioną wiedzę dla kształtowania, podtrzymywania i przywracania utraconej lub obniżonej funkcji narządów, sprawności oraz wydolności osobom w różnym wieku.
 • Zna standardy międzynarodowe w zakresie osteopatii.
 • Analizuje patogenezę, objawy kliniczne i przebieg określonych jednostek chorobowych, w aspekcie doboru optymalnych technik i racjonalnego stosowania środków osteopatii.
 • Zna zasady etyki oraz podstawy prawa autorskiego.

Efekty kształcenia w zakresie umiejętności ×

 • Potrafi odpowiednio dostosować model postępowania osteopatycznego w zależności od interpretacji wyników diagnostycznych.
 • Korzysta z różnych metod, dobierając odpowiednie techniki leczenia.
 • Dobiera różne techniki i chwyty w różnych jednostkach chorobowych.
 • Posługuje się technikami osteopatycznymi, przeprowadza testy funkcjonalne oraz wykorzystuje palpację.
 • Planuje proces terapii i go zrealizuje, kontroluje jego przebieg  
 • Potrafi wyjaśnić pacjentowi istotę jego dolegliwości i zaproponować terapię
 • Potrafi analizować jakość i efektywność wykonywanych zabiegów terapeutycznych
 • Potrafi przeprowadzić rozpoznanie różnicowe w oparciu o analizę danych z badań dla potrzeb osteopatii
 • Potrafi interpretować wyniki badań dodatkowych dla potrzeb osteopatii
 • Potrafi krytycznie interpretować informacje z piśmiennictwa
 • Ocenia sprawność funkcjonalną pacjenta.
 • Dobiera postępowanie profilaktyczne i lecznicze.  
 • Stosuje metody osteopatii w różnych dziedzinach medycznych.

Efekty kształcenia w zakresie umiejętności społecznych ×

 • Jest świadom konieczności ciągłego rozwoju zawodowego i uczenia się przez całe życie zawodowe.
 • Potrafi organizować proces samokształcenia oraz inspirować uczenie się innych.
 • Kooperuje w zespole. Potrafi podejmować decyzje w sytuacjach nagłych.
 • Rozumie potrzebę współpracy z innymi specjalistami w procesie terapii.
 • Ma poczucie odpowiedzialności za zdrowie i życie własne, pacjenta i osób współuczestniczących w przeprowadzaniu terapii.
 • Dba o zaangażowanie się chorego w proces terapeutyczny.
 • Efektywnie komunikuje się z pacjentem, przejawia postawę otwartości wobec jego potrzeb.
 • Potrafi podejmować samodzielnie decyzje oraz brać za nie odpowiedzialność.
 • Wykazuje inicjatywę i kreatywność w działaniu.

Formy zaliczenia ×

 • Test wiedzy.
 • Zaliczenie pisemne i/lub ustne.
 • Obserwacja i ocena wykonania zadania praktycznego.
 • Obserwacja zachowania studenta na zajęciach.

Więcej informacji

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco