Dołącz do społeczności WSEiT.

Dołącz do społeczności WSEiT.

Opisy bibliograficzne

Według zasad dyplomowania obowiązujących we WSEiT, standardy sporządzania bibliografii w pracy dyplomowej są następujące:

- Bibliografia powinna być ponumerowana, przygotowana w porządku alfabetycznym, zawierać nazwisko i pierwszą literę imienia autora, tytuł pracy, nazwę wydawnictwa, miejsce i rok wydania. Każdy człon opisu bibliograficznego powinien być oddzielony przecinkiem, znakiem końcowym jest kropka.

Np.:

Milanowska K., Kinezyterapia, wyd. 6, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2006.

- W przypadku publikacji posiadającej kilku autorów, jeśli ich liczba przekracza trzech, należy podać pierwszego z nich z dodatkiem skrótu: i in. 

Np.:

Katsilambros N. [i in.], Atlas stopy cukrzycowej, Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2012.

- W przypadku pracy zbiorowej pierwszym elementem opisu bibliograficznego jest tytuł. Po nim umieszcza się informację o redaktorze wydania i dalsze informacje.

Np.:

Kompendium wiedzy o ekologii, pod red. J. Strzałko i T. Mossor-Pietraszewskiej, PWN,  Warszawa 2001.

- W przypadku rozdziału w pracy zbiorowej należy podać autora rozdziału, tytuł rozdziału, a następnie literę „w” z dwukropkiem (w:), a po niej informacje o tytule, redaktorze wydania i dalsze informacje.

Np.:

Wilk B., Zachowania ryzykowne, w: Styl życia w promocji zdrowia, Wydawnictwo AWF, Gdańsk 2010.

- W przypadku artykułu z czasopisma należy podać autora, tytuł artykułu, nazwę, rok i numer czasopisma oraz strony.

Np.:

Rekun-Gregorczyk A., Zastosowanie felinoterapii w leczeniu osób starszych, "Gerontologia Współczesna" 2014, nr 2, s. 91-93.

- W przypadku powoływania się na publikacje elektroniczne zamieszczone na nośniku CD, należy zamieścić informacje z opisu dołączonego do nośnika CD lub bezpośrednio z opisu zawartego na płycie.

- W przypadku powoływania się na publikację zamieszczoną w Internecie należy podać autora, tytuł oraz adres i datę, kiedy dana treść była dostępna.

- Wykaz stron internetowych należy wyszczególnić osobno, na końcu spisu literatury. 

Galilea Club
Galilea Shop
Instytut WSM
Liceum Akademickie WSEiT

Wielkopolska Szkoła Medyczna
Poliklinika WSEiT
Wydawnictwo WSEiT
Liceum Akademickie WSEiT
Newsletter
Najczęstsze pytania