Dołącz do społeczności WSEiT.

Dołącz do społeczności WSEiT.

Opisy bibliograficzne

Według zasad dyplomowania obowiązujących we WSEiT, standardy sporządzania bibliografii w pracy dyplomowej są następujące:

- Bibliografia powinna być ponumerowana, przygotowana w porządku alfabetycznym, zawierać nazwisko i pierwszą literę imienia autora, tytuł pracy, nazwę wydawnictwa, miejsce i rok wydania. Każdy człon opisu bibliograficznego powinien być oddzielony przecinkiem, znakiem końcowym jest kropka.

Np.:

Milanowska K., Kinezyterapia, wyd. 6, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2006.

- W przypadku publikacji posiadającej kilku autorów, jeśli ich liczba przekracza trzech, należy podać pierwszego z nich z dodatkiem skrótu: i in. 

Np.:

Katsilambros N. [i in.], Atlas stopy cukrzycowej, Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2012.

- W przypadku pracy zbiorowej pierwszym elementem opisu bibliograficznego jest tytuł. Po nim umieszcza się informację o redaktorze wydania i dalsze informacje.

Np.:

Kompendium wiedzy o ekologii, pod red. J. Strzałko i T. Mossor-Pietraszewskiej, PWN,  Warszawa 2001.

- W przypadku rozdziału w pracy zbiorowej należy podać autora rozdziału, tytuł rozdziału, a następnie literę „w” z dwukropkiem (w:), a po niej informacje o tytule, redaktorze wydania i dalsze informacje.

Np.:

Wilk B., Zachowania ryzykowne, w: Styl życia w promocji zdrowia, Wydawnictwo AWF, Gdańsk 2010.

- W przypadku artykułu z czasopisma należy podać autora, tytuł artykułu, nazwę, rok i numer czasopisma oraz strony.

Np.:

Rekun-Gregorczyk A., Zastosowanie felinoterapii w leczeniu osób starszych, "Gerontologia Współczesna" 2014, nr 2, s. 91-93.

- W przypadku powoływania się na publikacje elektroniczne zamieszczone na nośniku CD, należy zamieścić informacje z opisu dołączonego do nośnika CD lub bezpośrednio z opisu zawartego na płycie.

- W przypadku powoływania się na publikację zamieszczoną w Internecie należy podać autora, tytuł oraz adres i datę, kiedy dana treść była dostępna.

- Wykaz stron internetowych należy wyszczególnić osobno, na końcu spisu literatury. 


Wielkopolska Szkoła Medyczna
Poliklinika WSEiT
Instytut WSM
Liceum Akademickie WSEiT
Newsletter
Najczęstsze pytania