Dołącz do społeczności WSEiT.

Dołącz do społeczności WSEiT.

Program

W bloku medyczno-stomatologicznym absolwent nabędzie wiedzę z zakresu przedmiotów ogólnych i kierunkowych niezbędną do prawidłowej umiejętności stosowania metod i technik w zakresie zadań właściwych dla higieny dentystycznejj. U podstaw wykonywania zawodu leży znajomość przedmiotów takich jak: anatomia prawidłowa, fizjologia człowieka, biochemia. Wiedza z tych przedmiotów przyczyni się do lepszego zrozumienia procesów zachodzących w organizmie człowieka, zwłaszcza w kontekście podstawowych problemów jamy ustnej, oraz chorób zębów i przyzębia. W szczególności absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności oraz sprawność manualną w zakresie prowadzenia szczegółowego wykonywania wywiadu medycznego i wykonywania podstawowych badań diagnostycznych w obrębie jamy ustnej, w tym oznaczania i obliczania wskaźników higieny jamy ustnej, próchnicy oraz stanu dziąseł i przyzębia. Absolwent powinien nabyć wiedzę i umiejętności w zakresie profesjonalnego usuwania złogów nazębnych oraz usuwania wtórnych miejsc retencyjnych, wykonywania zabiegów profilaktycznych fluoryzacji i lakierowania oraz umiejętność wykonywania podstawowych zabiegów ortodontyczno-protetycznych pod kontrolą i w porozumieniu z lekarzem dentystą. Dopełnienie sylwetki absolwenta stanowić będzie wiedza z biofizyki i podstaw fizykoterapii do celów leczniczo-diagnostycznych oraz umiejętność posługiwania się aparaturą znajdującą się na wyposażeniu gabinetu dentystycznego.

W bloku psychologiczno-edukacyjnym absolwent zgłębi wiedzę z psychologii, pedagogiki, etyki, socjologii, zdrowia publicznego oraz komunikacji interpersonalnej i terapeutycznej. Zdobyta wiedza i umiejętności w tym zakresie przyczynią się do sprawnego komunikowania się z lekarzem, pacjentem oraz jego rodziną a także pozwolą na ukształtowanie właściwego warsztatu do pracy edukacyjnej. Nabyte podczas tego bloku efekty kształcenia pozwolą na nabycie wiedzy i umiejętności niezbędne do prowadzenia działalności profilaktyczno-leczniczej, prowadzenia stomatologicznej edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia w różnych środowiskach a także na bazie zdobytej wiedzy medyczno-stomatologicznej udzielania profesjonalnych porad i instruktażu w zakresie żywienia, higieny i innych zachowań związanych z promocją zdrowia jamy ustnej. Zdobyta na studiach wiedza i umiejętności pozwolą absolwentowi kierunku na samodzielną ocenę potrzeb pacjenta w zakresie higieny stomatologicznej oraz samodzielne wykonywanie niektórych badań diagnostycznych i zabiegów z zastosowaniem specjalistycznej aparatury.

Blok ekonomiczno-marketingowy stanowi trzeci blok dający absolwentowi kierunku higiena dentystyczna narzędzia do radzenia sobie w stale zmieniających się realiach rynkowych, w tym mechanizmy radzenia sobie w warunkach konkurencji. W bloku tym znajdują się przedmioty, które pozwolą spojrzeć na działalność absolwenta kierunku od strony prawnej, finansowej i organizacyjnej. Efekty kształcenia uzyskane na przedmiotach w ramach tego bloku pozwolą absolwentowi kierunku na nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do organizowania i prowadzenia działalności profilaktyczno-leczniczej, prowadzenia dokumentacji medycznej, organizowania pracy zgodnej ze standardami i profilem działalności dentystycznej oraz stosowania zasad ergonomii. Absolwent powinien znać podstawy prawne, zasady finansowania działalności medycznej, rozliczeń z NFZ a także znać podstawy funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce oraz zagadnienia związane z polityką zdrowotną naszego państwa i innych krajów Unii Europejskiej.

Uzyskane w czasie trzyletnich studiów wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne gwarantują absolwentowi kierunku na podjęcie studiów wyższych na poziomie studiów II stopnia na innych pokrewnych kierunkach oraz przygotowują absolwenta do pracy w gabinetach dentystycznych publicznej i niepublicznej służby zdrowia a także gabinetach profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach i przedszkolach. Absolwent kierunku jest gotowy do podjęcia pracy poza granicami naszego kraju.

Moduł przedmiotów kształcenia ogólnego - 256 godz. - 11 ECTS

Moduł przedmiotów kształcenia podstawowego - 850 godz. - 58 ECTS

Moduł przedmiotów kształcenia kierunkowego - 1167 godz. - 87 ECTS

Praktyki zawodowe - 500 godz. - 24 ECTS

Uczelnia zapewnia realizację praktyk zawodowych przewidzianych w programie kształcenia bez dodatkowych opłat.

Praktyki zawodowe na kierunku higiena dentystyczna stanowią integralny element kształcenia i wkomponowane są w planowanie programowe i metodyczne studiów. Rozszerzają one w największym stopniu wiedzę teoretyczną zdobytą na Uczelni. Treści programowe praktyk i uzyskane w jej toku efekty kształcenia pozwalają na wielopłaszczyznowy rozwój kompetencji przyszłego absolwenta w obszarze doskonalenia umiejętności technicznych studentów związanych z zadaniami jakie stawiane są absolwentom kierunku (umiejętność wykonywania prostych zabiegów pielęgnacyjnych, umiejętność wykonywania wstrzyknięć podskórnych i domięśniowych, czynne uczestniczenie przy zabiegach leczniczych związanych ze sterylizacją i konserwacją narzędzi stomatologicznych, prowadzenie rejestracji i dokumentacji chorych, przygotowanie stanowiska pracy dla lekarza dentysty oraz zestawu leków i instrumentów) oraz interpersonalnych (praca w zespole, komunikacja w grupie, efektywność osobista, empatia oraz gotowość pomocy innym). Zadaniem praktyk jest również zintegrowanie społeczności akademickiej do twórczej współpracy oraz ukazanie sensu pracy na rzecz społeczeństwa.

Praktyka zawodowa odbywa się w publicznych i prywatnych gabinetach dentystycznych, wyposażonych w nowoczesną aparaturę dentystyczną.

W przypadku studentów już pracujących bardzo istotną rolę w procesie praktyk odgrywa ich współpraca z własnym pracodawcą w celu jak najlepszego dopasowania profilu praktyki wykonywanej przez studenta tak aby korzyści odniósł też pracodawca.

Efekty kształcenia w kategorii umiejętności

Absolwent kierunku higiena dentystyczna:

 • potrafi zbadać pacjenta i postawić wstępne rozpoznanie w zakresie chorób jamy ustnej
 • potrafi udzielać pierwszej pomocy
 • potrafi właściwie oceniać i definiować problemy zdrowotne pacjenta, zwłaszcza schorzenia jamy ustnej, stosować odpowiednie mierniki tej oceny – wskaźniki stomatologiczne stanu klinicznego zębów, dziąseł i przyzębia oraz higieny jamy ustnej
 • potrafi przygotować odpowiednie dla grup wiekowych programy z zakresu oświaty zdrowotnej, profilaktyki i promocji zdrowia
 • potrafi koordynować działania prozdrowotne w swoim środowisku pracy i miejscu zamieszkania
 • potrafi opisać budowę i funkcje układu stomatognatycznego
 • potrafi ocenić oddziaływanie uzupełnień protetycznych i aparatów ortodontycznych na tkanki jamy ustnej
 • potrafi wykonywać proste zabiegi stomatologiczne, zgodnie z planem leczenia i na polecenie lekarza
 • potrafi wykonać podstawowe badania diagnostyczne w obrębie jamy ustnej, w tym oznaczanie i obliczanie wskaźników higieny jamy ustnej, próchnicy oraz stanu dziąseł i przyzębia
 • potrafi obsługiwać sprzęt stomatologiczny
 • posiada umiejętności ruchowe, wynikające z ergonomii pracy przy fotelu dentystycznym i z profesjonalnej rehabilitacji zawodowej oraz związane z aktywnością sportowo-rekreacyjną
 • posiada umiejętność przygotowania pisemnego raportu w oparciu o własne działanie lub dane liczbowe
 • potrafi formułować i określać problemy naukowo-badawcze, stosuje metody analizy statystycznej w ocenie wyników badań
 • potrafi wybrać temat i napisać pracę licencjacką
 • potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy
 • posiada umiejętność posługiwania się specjalistycznym językiem obcym ogólnomedycznym i stomatologicznym.

Program zajęć dla technika elektroradiologii obejmuje:

 • zarys psychologii z elementami etyki,
 • prowadzenie działalności gospodarczej w ochronie zdrowia,
 • anatomia, fizjologia, patologia,
 • język migowy,
 • fizyka i aparatura w elektroradiologii,
 • ochrona radiologiczna,
 • diagnostyka obrazowa,
 • diagnostyka elektromedyczna,
 • radioterapia,
 • anatomia radiologiczna,
 • diagnostyka i terapia w elektroradiologii,
 • komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia,
 • język obcy w ochronie zdrowia,
 • wychowanie fizyczne,
 • praktyka zawodowa.
Newsletter
Najczęstsze pytania