Dołącz do społeczności WSEiT.

Dołącz do społeczności WSEiT.

Rekrutacja

Rekrutacja on-line

Zapisu na studia należy dokonać przez Elektroniczny Rejestr Kandydatów

 
 
 
Przygotuj wymagane dokumenty
 
 
Wypełnij formularz zgłoszeniowy on-line
 
 
Dostarcz komplet dokumentów osobiście lub listem poleconym
 
 
 

WYMAGANE DOKUMENTY:

  1.    podpisana przez kandydata ankieta osobowa wraz z podaniem o przyjęcie na studia,
  2.    kserokopia świadectwa dojrzałości[1]; lub

kserokopia dyplomu IB (International Baccalaureate)[2];lub

kserokopia dyplomu EB (European Baccalaureate)[3]; lub

kserokopia świadectwa, o którym mowa w § 1 ust. 6 pkt. 2-5 wraz z jego tłumaczeniem przez tłumacza przysięgłego na język polski[4],

  1.     potwierdzenie szczepienia na WZW (kserokopia książeczki zdrowa lub zaświadczenie z przychodni),
  2.    dwa zdjęcia o wymiarach 35x45mm, zgodne z wymogami zdjęcia do dowodu osobistego (czytelnie podpisane),
  3.     zdjęcie w postaci elektronicznej  zapisane w formacie .jpg o wymiarach 300x375 pikseli, wprowadzone do Elektronicznego Rejestru Kandydatów lub dostarczone na nośniku danych elektronicznych; maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem - 50 kb,
  4.     zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku[5],
  5.    dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej, np. potwierdzenie przelewu (jeśli dotyczy).

[1] oryginał dokumentu do wglądu,

[2] uzyskanego w ramach matury międzynarodowej wraz z jego tłumaczeniem przez tłumacza przysięgłego na język polski – dotyczy kandydatów na studia posiadających dyplom IB (International Baccalaureate) uzyskany w ramach matury międzynarodowej -oryginał dokumentu do wglądu,

[3] uzyskanego w ramach programu Matury Europejskiej wraz z jego tłumaczeniem przez tłumacza przysięgłego na język polski – dotyczy kandydatów na studia posiadających dyplom EB (European Baccalaureate) uzyskany w ramach Matury Europejskiej - oryginał do wglądu

[4] oryginał dokumentu do wglądu,

[5] Zaświadczenie musi być wystawione przez lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych. Skierowanie do lekarza oraz formularz zaświadczenia na poszczególne kierunki dostępne są na stronie internetowej oraz w Biurze Rekrutacji

Dokumenty dodatkowe na wszystkie kierunki studiów (gdy dotyczą):

1)   w przypadku zmiany nazwiska - odpis aktu małżeństwa lub postanowienie sądu[1],

2)   kserokopia orzeczenia niepełnosprawności[2].

[1] oryginał dokumentu do wglądu,

[2] oryginał dokumentu do wglądu.

Dokumenty przyjmuje Biuro Rekrutacji WSEiT

od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00

Miejsce: ul. Grabowa 22 w Poznaniu pokój 21

Magdalena Kałużniak-Zbrożyna
tel: +48 61 832 77 76 wew. 129, kom. +48 693 555 504 
e-mail: m.kaluzniak@wseit.edu.pl 


Izabela Gucia
tel: +48 61 832 77 76 wew. 124, kom. +48 665 999 970
e-mail: i.gucia@wseit.edu.pl 

rekrutacja@wseit.edu.pl

 

Regulamin naboru na studia

Zasady przyjęć codzoziemców


Wielkopolska Szkoła Medyczna
Poliklinika WSEiT
Instytut WSM
Liceum Akademickie WSEiT
Newsletter
Najczęstsze pytania