Dołącz do społeczności WSEiT.

Dołącz do społeczności WSEiT.

Rekrutacja

Rekrutacja on-line

Zapisu na studia należy dokonać przez Elektroniczny Rejestr Kandydatów

 
 
 
Przygotuj wymagane dokumenty
 
 
Wypełnij formularz zgłoszeniowy on-line
 
 
Dostarcz komplet dokumentów osobiście lub listem poleconym
 
 
 

WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. formularz zgłoszeniowy on-line (dostępny po zakończeniu rejestracji on-line),
  2. kserokopia świadectwa maturalnego oraz jego oryginał lub odpis wystawiony przez OKE lub szkołę średnią do wglądu,
  3. kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej,
  4. kserokopię obu stron dowodu osobistego,
  5. 3 aktualne zdjęcia o wymiarach 35x45mm (zgodne z wymogami zdjęcia do dowodu osobistego),
  6. 1 zdjęcie w postaci elektronicznej w formacie JPG o wymiarach 300x375 pikseli, co pozwala na wydrukowanie w wymiarze 2x2,5 cm z odpowiednią jakością. Maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem to 50 kB. (plik powinien być nazwany imieniem i nazwiskiem Kandydata),
  7. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku (wystawione przez lekarza medycyny pracy),
  8. Skierowania do lekarza oraz formularze zaświadczeń na poszczególne kierunki dostępne są w Dokumentach do pobrania oraz w Biurze Rekrutacji,
  9. w przypadku zmiany nazwiska - odpis aktu małżeństwa lub postanowienie sądu.

UWAGA !

W przypadku, gdy kandydat na studia na kierunku fizjoterapia na świadectwie ukończenia szkoły średniej nie miał przedmiotu wychowanie fizyczne, uzyskał ocenę dopuszczającą lub był zwolniony z tych zajęć zobowiązany jest dostarczyć dodatkowe zaświadczenie od lekarza rodzinnego o dobrym stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń fizycznych.

 

Kandydaci na studia I stopnia rozszerzone (Technik dentystyczny, Technik usług kosmetycznych, Technik farmaceutyczny, Higienistka stomatologiczna)  dodatkowo składają:

1)      kwestionariusz zgłoszeniowy do Wielkopolskiej Szkoły Medycznej

2)      podanie do Wielkopolskiej Szkoły Medycznej

3)      kserokopia świadectwa dojrzałości

4)      2 aktualne zdjęcia legitymacyjne

5)      kserokopia orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki,

6)      kserokopię obu stron dowodu osobistego.

 

Dokumenty przyjmuje Biuro Rekrutacji WSEiT

od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00

Miejsce: ul. Grabowa 22 w Poznaniu pokój 21

Magdalena Kałużniak-Zbrożyna
tel: +48 61 832 77 76 wew. 129, kom. +48 693 555 504 
e-mail: m.kaluzniak@wseit.edu.pl 


Izabela Gucia
tel: +48 61 832 77 76 wew. 124, kom. +48 665 999 970
e-mail: i.gucia@wseit.edu.pl 

rekrutacja@wseit.edu.pl

 

Regulamin naboru na studia

Zasady przyjęć codzoziemców

Newsletter
Najczęstsze pytania