Dołącz do społeczności WSEiT.

Dołącz do społeczności WSEiT.

Program

Kierunek studiów techniki dentystyczne wychodzi naprzeciw wymaganiom stawianym nowoczesnym rozwiązaniom w projektowaniu protez, aparatów ortodontycznych i implantów. Rozwój społeczeństwa, wydłużanie średniej życia i zwiększanie jego komfortu jest możliwy dzięki postępowi naukowo-technicznemu. Dzięki zwiększonej świadomości społeczeństwa w zakresie możliwości współczesnej medycyny i inżynierii, zwiększa się  zapotrzebowanie na wszczepianie implantów i stosowanie protez.

Od konstruktorów protez, aparatów ortodontycznych oraz implantów wymaga się wiedzy obejmującej podstawy medycyny, stomatologii, inżynierii materiałowej, mechaniki i innych pokrewnych dziedzin nauki. Stopień złożoności tych konstrukcji sprawia, że potrzebna jest wysokowykwalifikowana kadra o szerokich umiejętnościach wykraczających poza obszary stomatologii i inżynierii materiałowej.

Studia na kierunku techniki dentystyczne mają na celu przygotowanie absolwentów mogących sprostać temu wyzwaniu.

W trakcie realizacji programu kształcenia student zapozna się od strony medycznej i inżynierskiej z podstawami technik protetycznych i ortodontycznych oraz zasadami ich projektowania, wykonywania i naprawy. Pozna nie tylko podstawowe zagadnienia z biomechaniki w technikach dentystycznych, implantologii, fizjoterapii układu stomatognatycznego i profilaktyki stomatologicznej lecz także podstawy nauk nauk społecznych, prawa, ekonomii i zarządzania.

Nabycie umiejętności rozwiązywania problemów zawodowych, umożliwi podjęcie pracy w zakładach opieki zdrowotnej lub prowadzenie własnej pracowni techniczno-dentystycznej.

Program studiów

Moduł przedmiotów kształcenia ogólnego - 370 godz. - 16 ECTS

 • Wychowanie fizyczne
 • Język obcy
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Filozofia i etyka
 • Prawo gospodarcze
 • Technologie informacyjne

Moduł przedmiotów kształcenia podstawowego - 330 godz. - 22 ECTS

 • Anatomia i histologia
 • Fizjologia narządu żucia
 • Epidemiologia
 • Zdrowie publiczne
 • Ochrona Środowiska
 • Kwalifikowana pierwsza pomoc
 • Ekonomia
 • Ekonomia i finanse w ochronie zdrowia
 • Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia
 • Organizacja i zarządzanie pracownią technik dentystycznych
 • Metodologia badań
 • Anatomia patologiczna
 • Ergonomia pracowni protetycznej

Moduł przedmiotów kształcenia kierunkowego - 2645 godz. - 130 ECTS

 • Techniki protetyczne
 • Techniki ortdontyczne
 • Propedeutyka protetyki
 • Propedeutyka ortodoncji
 • Materiałoznawstwo techniczno - dentystyczne
 • Technologie odlewnicze w technikach dentystycznych
 • Kostrukcja protez stałych i ruchomych
 • Inżynieria warstwy wierzchniej
 • Modelarstwo i rysunek
 • Technologia polimerów
 • Technologia ceramiczna
 • Propedeutyka chirurgii szczękowo - twarzowej
 • Biomechanika w technikach dentystycznych
 • Patologia jamy ustnej
 • Implantologia
 • Fizjoterapia układu stomatologicznego
 • Profilaktyka stomatologiczna
 • Etyka zawodowa
 • Seminarium dyplomowe

Praktyki zawodowe - 320 godz. - 12 ECTS

Studenci w tracie trwania 3 letnich studiów licencjackich stacjonarnych i niestacjonarnych, realizują praktyki zawodowe w wymiarze 320 godzin. Praktyka zawodowa odbywa się w czasie przerwy wakacyjnej.

   • 2 semestr - praktyka specjalistyczna - 160 godz.
   • 4 semestr - praktyka specjalistyczna - 160 godz.

Uczelnia zapewnia realizację praktyk zawodowych przewidzianych w programie kształcenia bez dodatkowych opłat.

Praktyka zawodowa stanowi integralną część kształcenia i wychowania przyszłych licencjatów technik dentystycznych. Pozwala im skonfrontować wiedzę teoretyczną zdobytą na wykładach i praktyczną na ćwiczeniach, z praktyką, uzupełniając wiadomości i umiejętności z technik dentystycznych opanowane w Uczelni z umiejętnościami nabytymi w naturalnych warunkach pracy zawodowej w pracowniach dentystycznych.

Praktyka zawodowa odbywa się w publicznych i prywatnych pracowniach techniczno-dentystycznych, wyposażonych w nowoczesną aparaturę dentystyczną.

Efekty uczenia się w kategorii umiejętności:

Absolwent kierunku techniki dentystyczne:

  • Posiada umiejętności techniczne, manualne i ruchowe w zakresie rysunku, modelowania i wykonawstwa wszystkich rodzajów protez oraz aparatów ortodontycznych,
  • Potrafi dobrać i posługiwać się sprzętem i aparaturą w zależności od realizowanego zadania w poszczególnych pracowniach laboratorium protetycznego jak  również stosować nowoczesne technologie i urządzenia,
  • Potrafi określić potrzeby pacjenta w zakresie planowanych uzupełnień protetycznych,
  • Potrafi określić i zanalizować przyczyny powstawania uszkodzeń protez i aparatów ortodontycznych oraz konsultować je z pacjentem,
  • Potrafi ocenić jakość wykonania, zidentyfikować i zanalizować błędy w wykonawstwie protez dentystycznych i aparatów ortodontycznych,
  • Potrafi zanalizować struktury podłoża protetycznego pod kątem możliwości wykonania protez dentystycznych,
  • Potrafi wykonać protezy zębowe, aparaty ortodontyczne, szyny terapeutyczne, protezy pooperacyjne i epitezy zgodnie z projektem klinicznym, na podstawie otrzymanych wycisków,
  • Potrafi wykonać rekonstrukcje i naprawy wszystkich typów protez zębowych i aparatów ortodontycznych,
  • Posiada umiejętności językowe w zakresie dziedzin  nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku Techniki dentystyczne, zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
Galilea Club
Galilea Shop
Instytut WSM
Liceum Akademickie WSEiT

Wielkopolska Szkoła Medyczna
Poliklinika WSEiT
Wydawnictwo WSEiT
Liceum Akademickie WSEiT
Newsletter
Najczęstsze pytania