Techniki dentystyczne

Techniki dentystyczne

Program

Kierunek studiów techniki dentystyczne wychodzi naprzeciw wymaganiom stawianym nowoczesnym rozwiązaniom w projektowaniu protez, aparatów ortodontycznych i implantów. Rozwój społeczeństwa, wydłużanie średniej życia i zwiększanie jego komfortu jest możliwy dzięki postępowi naukowo-technicznemu. Dzięki zwiększonej świadomości społeczeństwa w zakresie możliwości współczesnej medycyny i inżynierii, zwiększa się  zapotrzebowanie na wszczepianie implantów i stosowanie protez.

Od konstruktorów protez, aparatów ortodontycznych oraz implantów wymaga się wiedzy obejmującej podstawy medycyny, stomatologii, inżynierii materiałowej, mechaniki i innych pokrewnych dziedzin nauki. Stopień złożoności tych konstrukcji sprawia, że potrzebna jest wysokowykwalifikowana kadra o szerokich umiejętnościach wykraczających poza obszary stomatologii i inżynierii materiałowej.

Studia na kierunku techniki dentystyczne mają na celu przygotowanie absolwentów mogących sprostać temu wyzwaniu.

W trakcie realizacji programu kształcenia student zapozna się od strony medycznej i inżynierskiej z podstawami technik protetycznych i ortodontycznych oraz zasadami ich projektowania, wykonywania i naprawy. Pozna nie tylko podstawowe zagadnienia z biomechaniki w technikach dentystycznych, implantologii, fizjoterapii układu stomatognatycznego i profilaktyki stomatologicznej lecz także podstawy nauk nauk społecznych, prawa, ekonomii i zarządzania.

Nabycie umiejętności rozwiązywania problemów zawodowych, umożliwi podjęcie pracy w zakładach opieki zdrowotnej lub prowadzenie własnej pracowni techniczno-dentystycznej.

Program studiów

Przedmioty kształcenia ogólnego - 255 godz. - 15 ECTS

 • Wychowanie fizyczne
 • Język obcy
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Filozofia i etyka
 • Podstawy psychologii
 • Prawo gospodarcze
 • Technologie informacyjne

Przedmioty kształcenia podstawowego - 238 godz. - 20 ECTS

 • Anatomia ogólna i narządu żucia
 • Patologia w obrębie narządu żucia
 • Epidemiologia
 • Propedeutyka zdrowia
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna
 • Zarządzanie i marketing
 • Organizacja ochrony zdrowia
 • Organizacja i zarządzanie pracownią technik dentystycznych
 • Metodologia badań
 • Wstęp do informacji naukowej
 • Ergonomia pracowni protetycznej

Przedmioty kształcenia kierunkowego i do wyboru - 2046 godz. - 107 ECTS

 • Techniki protetyczne
 • Techniki ortdontyczne
 • technologie informatyczne CAD/CAM
 • Propedeutyka protetyki
 • Propedeutyka ortodoncji
 • Materiały i technologie w technice dentystycznej
 • Modelarstwo i rysunek
 • Propedeutyka chirurgii szczękowo - twarzowej
 • Seminarium dyplomowe

Praktyki zawodowe - 960 godz. - 38 ECTS

Studenci w tracie trwania 3 letnich studiów licencjackich stacjonarnych i niestacjonarnych, realizują praktyki zawodowe w wymiarze 320 godzin. 

   • 2 semestr - 210 godz.
   • 3 semestr - 150 godz.
   • 4 semestr - 300 godz.
   • 5 semestr - 150 godz.
   • 6 semestr - 150 godz.

Praktyka zawodowa stanowi integralną część kształcenia i wychowania przyszłych licencjatów technik dentystycznych. Pozwala im skonfrontować wiedzę teoretyczną zdobytą na wykładach i praktyczną na ćwiczeniach, z praktyką, uzupełniając wiadomości i umiejętności z technik dentystycznych opanowane w Uczelni z umiejętnościami nabytymi w naturalnych warunkach pracy zawodowej w pracowniach dentystycznych.

Praktyka zawodowa odbywa się w publicznych i prywatnych pracowniach techniczno-dentystycznych, wyposażonych w nowoczesną aparaturę dentystyczną.

Efekty uczenia się w kategorii umiejętności:

Absolwent kierunku techniki dentystyczne:

  • Posiada umiejętności techniczne, manualne i ruchowe w zakresie rysunku, modelowania i wykonawstwa wszystkich rodzajów protez oraz aparatów ortodontycznych,
  • Potrafi dobrać i posługiwać się sprzętem i aparaturą w zależności od realizowanego zadania w poszczególnych pracowniach laboratorium protetycznego jak  również stosować nowoczesne technologie i urządzenia,
  • Potrafi określić potrzeby pacjenta w zakresie planowanych uzupełnień protetycznych,
  • Potrafi określić i zanalizować przyczyny powstawania uszkodzeń protez i aparatów ortodontycznych oraz konsultować je z pacjentem,
  • Potrafi ocenić jakość wykonania, zidentyfikować i zanalizować błędy w wykonawstwie protez dentystycznych i aparatów ortodontycznych,
  • Potrafi zanalizować struktury podłoża protetycznego pod kątem możliwości wykonania protez dentystycznych,
  • Potrafi wykonać protezy zębowe, aparaty ortodontyczne, szyny terapeutyczne, protezy pooperacyjne i epitezy zgodnie z projektem klinicznym, na podstawie otrzymanych wycisków,
  • Potrafi wykonać rekonstrukcje i naprawy wszystkich typów protez zębowych i aparatów ortodontycznych,
  • Posiada umiejętności językowe w zakresie dziedzin  nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku Techniki dentystyczne, zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
Galilea Club
Galilea Shop
Instytut WSM
Liceum Akademickie WSEiT

Wielkopolska Szkoła Medyczna
Poliklinika WSEiT
Wydawnictwo WSEiT
Liceum Akademickie WSEiT
Newsletter
Najczęstsze pytania