Dołącz do społeczności WSEiT.

Dołącz do społeczności WSEiT.

Rekrutacja

Rekrutacja on-line

Zapisu na studia należy dokonać przez Elektroniczny Rejestr Kandydatów

 
 
 
Przygotuj wymagane dokumenty
 
 
Wypełnij formularz zgłoszeniowy on-line
 
 
Dostarcz komplet dokumentów osobiście lub listem poleconym
 
 
 

WYMAGANE DOKUMENTY:

   1.     podpisana przez kandydata ankieta osobowa wraz z podaniem o przyjęcie na studia,
   2.    kserokopia świadectwa dojrzałości[1]; lub

   kserokopia dyplomu IB (International Baccalaureate)[2];lub

   kserokopia dyplomu EB (European Baccalaureate)[3]; lub

   kserokopia świadectwa, o którym mowa w § 1 ust. 6 pkt. 2-5 wraz z jego tłumaczeniem przez tłumacza przysięgłego na język polski[4],

   1.     potwierdzenie szczepienia na WZW (kserokopia książeczki zdrowa lub zaświadczenie z przychodni),
   2.    dwa zdjęcia o wymiarach 35x45mm, zgodne z wymogami zdjęcia do dowodu osobistego (czytelnie podpisane),
   3.     zdjęcie w postaci elektronicznej  zapisane w formacie .jpg o wymiarach 300x375 pikseli, wprowadzone do Elektronicznego Rejestru Kandydatów lub dostarczone na nośniku danych elektronicznych; maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem - 50 kb,
   4.     zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku[5],
   5.    dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej, np. potwierdzenie przelewu (jeśli dotyczy).

   [1] oryginał dokumentu do wglądu,

   [2] uzyskanego w ramach matury międzynarodowej wraz z jego tłumaczeniem przez tłumacza przysięgłego na język polski – dotyczy kandydatów na studia posiadających dyplom IB (International Baccalaureate) uzyskany w ramach matury międzynarodowej -oryginał dokumentu do wglądu,

   [3] uzyskanego w ramach programu Matury Europejskiej wraz z jego tłumaczeniem przez tłumacza przysięgłego na język polski – dotyczy kandydatów na studia posiadających dyplom EB (European Baccalaureate) uzyskany w ramach Matury Europejskiej - oryginał do wglądu

   [4] oryginał dokumentu do wglądu,

   [5] Zaświadczenie musi być wystawione przez lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych. Skierowanie do lekarza oraz formularz zaświadczenia na poszczególne kierunki dostępne są na stronie internetowej oraz w Biurze Rekrutacji

   

  Kandydaci na studia I stopnia rozszerzone (Technik dentystyczny, Technik elektroradiolog, Technik usług kosmetycznych, Technik farmaceutyczny, Higienistka stomatologiczna)  dodatkowo składają:

  1)      kwestionariusz zgłoszeniowy do Wielkopolskiej Szkoły Medycznej

  2)      podanie do Wielkopolskiej Szkoły Medycznej

  3)      kserokopia świadectwa dojrzałości

  4)      2 aktualne zdjęcia legitymacyjne

  5)      kserokopia orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki,

  6)      kserokopię obu stron dowodu osobistego.

   

  Dokumenty dodatkowe na wszystkie kierunki studiów (gdy dotyczą):

  1)   w przypadku zmiany nazwiska - odpis aktu małżeństwa lub postanowienie sądu[1],

  2)   kserokopia orzeczenia niepełnosprawności[2].

   

  [1] oryginał dokumentu do wglądu,

  [2] oryginał dokumentu do wglądu,

   

 

Dokumenty przyjmuje Biuro Rekrutacji WSEiT

od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00

Miejsce: ul. Grabowa 22 w Poznaniu pokój 21

Magdalena Kałużniak-Zbrożyna
tel: +48 61 832 77 76 wew. 129, kom. +48 693 555 504 
e-mail: m.kaluzniak@wseit.edu.pl 


Izabela Gucia
tel: +48 61 832 77 76 wew. 124, kom. +48 665 999 970
e-mail: i.gucia@wseit.edu.pl 

rekrutacja@wseit.edu.pl

 

Regulamin naboru na studia

Zasady przyjęć codzoziemców

Newsletter
Najczęstsze pytania