Dołącz do społeczności WSEiT.

Dołącz do społeczności WSEiT.

Program

Celem studiów jest przygotowanie absolwentów do zawodu fizjoterapeuty poprzez uzyskanie wiedzy i zdobycie umiejętności niezbędnych do kształtowania, podtrzymywania oraz przywracania sprawności i wydolności osobom w różnym wieku, utraconej lub obniżonej w wyniku chorób lub urazów. Ponadto za cel studiów stawia się umożliwienie zdobycia wiedzy z zakresu teorii, metodyki i praktyki fizjoterapii, umiejętności diagnostycznych i wykonywania zabiegów fizykoterapii, masażu, kinezyterapii, podstawowych technik z zakresu terapii manualnej oraz stosowania zaopatrzenia ortopedycznego. Studia mają umożliwić zdobycie sprawności fizycznej koniecznej do poprawnego demonstrowania i przeprowadzania zabiegów kinezyterapii u osób chorych i z niepełnosprawnością. W zakresie kompetencji społecznych studia mają dać możliwość realizowania się w pracy indywidualnej z pacjentem oraz współpracy w zespole terapeutycznym.

Kadrę na kierunku fizjoterapia stanowią nauczyciele akademiccy, przede wszystkim z renomowanych uczelni akademickich Poznania, m.in. z Akademii Wychowania Fizycznego, Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu, oraz praktycy, tzn. fizjoterapeuci zatrudnieni w ośrodkach zdrowia lub posiadający własną praktykę. Większość przedmiotów kierunkowych oraz zajęcia kliniczne i praktyczne prowadzone są przez lekarzy specjalistów z rehabilitacji medycznej, lekarzy z balneoklimatologii i medycyny fizykalnej oraz magistrów fizjoterapii zatrudnionych w szpitalach i ośrodkach rehabilitacyjnych.

Wybór studiów na kierunku fizjoterapia umożliwi zdobycie wykształcenia na najwyższym europejskim poziomie.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów drugiego stopnia kierunku fizjoterapia:

 • otrzymuje tytuł magistra i kwalifikacje  zawodowe  w zakresie  fizjoterapii,
 • jest przygotowany do samodzielnej pracy z osobami chorymi, niepełnosprawnymi dorosłymi i dziećmi.

Uzyskane wykształcenie z zakresu nauk przyrodniczych, humanistycznych i społecznych oraz technik wykonywania profilaktycznych, diagnostycznych i leczniczych zabiegów fizjoterapeutycznych (fizykoterapeutycznych, kinezyterapeutycznych i masażu), w ramach zlecenia otrzymanego od lekarza leczącego, umożliwia kompetentne wykonywanie zabiegów fizjoterapeutycznych u dorosłych i dzieci.

Absolwent otrzymuje rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z profilaktyki, diagnostyki i terapii w zakresie wszystkich dziedzin medycyny fizykalnej, kinezyterapii i masażu. W programie kształcenia na kierunku fizjoterapia na poziomie studiów drugiego stopnia zawarte są treści nauczania, które warunkują samodzielnie, oparte na najnowszych osiągnięciach fizjoterapii, wykonywanie zawodu, wyrażone w umiejętnościach:

 • stosowania metod specjalnych fizjoterapii jak: metody reedukacji nerwowo-mięśniowej,  neurorehabilitacji dorosłych i dzieci, terapii manualnej, terapii w środowisku wodnym;
 • właściwego doboru i wykonywania  badań diagnostycznych i funkcjonalnych w celu tworzenia, a następnie  w miarę potrzeb weryfikacji i  modyfikacji programu kompleksowej rehabilitacji związanej z regeneracją, kompensacją i adaptacją pacjentów (dorośli i dzieci), z różnymi dysfunkcjami nie tylko narządu  ruchu;
 • prawidłowego  doboru zabiegów fizjoterapeutycznych  i metod fizjoterapii stosownie do rozpoznania klinicznego, okresu choroby oraz stanu funkcjonalnego danego pacjenta;
 • wprowadzenia i wykonywania nowych metod terapeutycznych z dziedziny medycyny fizykalnej  (np. nowoczesne metody elektrostymulacji, terapia biodynamiczna i ablacja laserowa, wykonywanie zabiegów dwoma rodzajami energii);
 • prawidłowego  doboru i wykonywania zabiegów  balneoklimatycznych (naturalnymi tworzywami uzdrowiskowymi) u osób z różnymi dysfunkcjami i chorobami w aspekcie całokształtu procesu rehabilitacji;
 • prawidłowego doboru różnych form aktywności ruchowej podczas prowadzenia zajęć rekreacyjnych,  doboru  dyscyplin sportowych, treningu sportowego, zawodów dla osób niepełnosprawnych i osób z różnymi dysfunkcjami.

Absolwent nabywa wiadomości i umiejętności do prowadzenia badań, pracy badawczej zespołowej, kierowania zespołem terapeutycznym, organizacji i kierowania placówkami prowadzącymi działalność fizjoterapeutyczną, po dodatkowym uzyskaniu kompetencji pedagogicznych - szkolenia zawodowego podstawowych procedur fizjoterapeutycznych oraz nauczania przedmiotów zawodowych.

Absolwent nabywa uprawnienia do podjęcia specjalizacji z zakresu fizjoterapii, podjęcia studiów doktoranckich, uzupełniania wiedzy i umiejętności na studiach podyplomowych i kursach, uzyskania specjalizacji z wąskiej dziedziny interesującej go wiedzy.

Absolwent może być zatrudniony w placówkach ochrony zdrowia, w szpitalach, sanatoriach uzdrowiskowych, w ośrodkach dla osób niepełnosprawnych, w domach opieki, hospicjach, w ośrodkach sportowych, we wszystkich zakładach fizjoterapii, w gabinetach odnowy biologicznej, w szkolnictwie (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej) oraz może prowadzić własną działalność gospodarczą.

W przygotowaniu studentów fizjoterapii do wykonywania zawodu Uczelnia kładzie duży nacisk na kształtowanie właściwego stosunku do pacjenta. Troska, delikatność, życzliwość oraz poczucie indywidualnej odpowiedzialności nie tylko za wykonany zabieg, ale i za losy pacjenta - to zasady postępowania wpajane studentom. Fizjoterapeuta powinien bowiem być dobrze przygotowany do pracy z ludźmi chorymi czy niepełnosprawnymi. 

Program kształcenia

Moduł przedmiotów kształcenia podstawowego - 1770 godz. - 59 ECTS

 • Podstawy genetyki
 • Farmakologia
 • Metodologia badań
 • Historia rehabilitacji
 • Filozofia
 • Bioetyka
 • Psychologia kliniczna i psychoterapia
 • Pedagogika specjalna
 • Socjologia niepełności i rehabilitacja
 • Podstawy prawa
 • Dydaktyka fizjoterapii
 • Epidemiologia i demografia
 • Zdrowie publiczne
 • Ekonomia i systemy ochrony zdrowia
 • Zarządzanie i marketing
 • Język obcy w medycynie
 • Informacja naukowa
 • Statystyka
 • Seminarium magisterskie

Moduł przedmiotów kształcenia kierunkowego - 1110 godz. - 37 ECTS

 • Metody specjalne w fizjoterapii
 • Medycyna fizykalna i balneoklimatologia
 • Diagnostyka funkcjonalna i programowanie rehabilitacji
 • Metody diagnostyki funkcjonalnej
 • Programowanie rehabilitacji w dysfunkcjach  narządu ruchu
 • Programowanie rehabilitacji kardiologicznej i pulmonologicznej
 • Programowanie rehabilitacji w wieku rozwojowym
 • Protetyka i ortotyka
 • Aktywność ruchowa adaptacyjna
 • Sport osób niepełnosprawnych

Moduł przedmiotów do wyboru - 120 godz. - 4 ECTS

Praktyki zawodowe - 600 godz. - 20 ECTS

Studenci w tracie trwania 2 letnich studiów magisterskich stacjonarnych i niestacjonarnych, realizują praktyki zawodowe w wymiarze 600 godzin. Praktyka zawodowa odbywa się w trakcie trwania roku akademickiego oraz po zakończeniu kolejnego semestru studiów w czasie przerwy wakacyjnej.

 • 1 semestr - praktyka w zakresie fizjoterapii klinicznej - 120 godz.
 • 2 semestr - praktyka w zakresie fizjoterapii klinicznej - 360 godz.
 • 3 semestr - praktyka w zakresie fizjoterapii klinicznej - 120 godz.

Uczelnia zapewnia realizację praktyk zawodowych przewidzianych w programie kształcenia bez dodatkowych opłat.

Informacje na temat zasad i wytycznych kształcenia w dziedzinie fizjoterapii oraz standardów wykonywania zawodu fizjoterapeuty dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Regionu Światowej Konfederacji Fizjoterapii: www.physio-europe.org

Efekty kształcenia w kategorii umiejętności

Absolwent studiów II stopnia na kierunku fizjoterapia:

 • Posługuje się technikami i kanałami komunikacyjnymi ze specjalistami innych dziedzin
 • Projektuje i sporządza wniosek o zgodę komisji bioetycznych na prowadzenia badań naukowych
 • Wykorzystuje zaawansowaną technicznie aparaturę diagnostyczno-pomiarową dla potrzeb fizjoterapii
 • Potrafi analizować wyniki pomiarów oraz ocenić przydatność różnych badań aparaturowych dla potrzeb fizjoterapii
 • Potrafi posługiwać się zaawansowanym technicznie sprzętem stosowanym w wykonywaniu zabiegów fizykalnych oraz w protetyce i ortotyce
 • Dobiera badania diagnostyczne i funkcjonalne dla  tworzenia, weryfikacji i modyfikacji programu fizjoterapii osób z różnymi dysfunkcjami i schorzeniami
 • Wykorzystuje w działalności zawodowej wiedzę z zakresu różnych nauk
 • Planuje i opracowuje badania funkcjonalne narządu ruchu, narządów wewnętrznych oraz badania wydolnościowe niezbędne dla doboru środków fizjoterapii, wykonywania zabiegów i stosowania odpowiednich metod terapeutycznych
 • Przeprowadza diagnostykę różnicową w oparciu o analizę danych z badań oraz interpretuje wyniki badań dodatkowych dla potrzeb fizjoterapii
 • Planuje zabiegi fizykalne w klinicznym leczeniu osób z różnymi chorobami i dysfunkcjami w oparciu o znajomość roli i znaczenie leczenia uzdrowiskowego
 • Potrafi wyciągać wnioski z własnych obserwacji, badań naukowych i piśmiennictwa
 • Potrafi rozwiązywać problemy pedagogiczne i psychologiczne w trakcie kształcenia osób z różnymi dysfunkcjami i w różnym wieku oraz ocenia ich wpływ na przebieg i efekty rehabilitacji

Potrafi porozumiewać się w języku obcym z pacjentami i innymi specjalistami z zakresu fizjoterapii na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia językowego

Galilea Club
Galilea Shop
Instytut WSM
Liceum Akademickie WSEiT

Wielkopolska Szkoła Medyczna
Poliklinika WSEiT
Wydawnictwo WSEiT
Liceum Akademickie WSEiT
Newsletter
Najczęstsze pytania