Dołącz do społeczności WSEiT.

Dołącz do społeczności WSEiT.

Rekrutacja

Rekrutacja on-line

Zapisu na studia należy dokonać przez Elektroniczny Rejestr Kandydatów

 
 
 
Przygotuj wymagane dokumenty
 
 
Wypełnij formularz zgłoszeniowy on-line
 
 
Dostarcz komplet dokumentów osobiście lub listem poleconym
 
 
 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. podpisana przez kandydata ankieta osobowa wraz z podaniem o przyjęcie na studia,

 2. kserokopia dyplomu ukończenia studiów I stopnia na kierunku fizjoterapia[1].

 3. potwierdzenie szczepienia na WZW (kserokopia książeczki zdrowa lub zaświadczenie z przychodni),

 4. dwa zdjęcia o wymiarach 35x45mm, zgodne z wymogami zdjęcia do dowodu osobistego (czytelnie podpisane),

 5. zdjęcie w postaci elektronicznej  zapisane w formacie .jpg o wymiarach 300x375 pikseli, wprowadzone do Elektronicznego Rejestru Kandydatów lub dostarczone na nośniku danych elektronicznych; maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem - 50 kb,

  6)   zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku[2],

  7)   dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej, np. potwierdzenie przelewu (jeśli dotyczy).

  1.         Dokumenty dodatkowe na wszystkie kierunki studiów (gdy dotyczą):

  1)   w przypadku zmiany nazwiska - odpis aktu małżeństwa lub postanowienie sądu[3],

  2)   kserokopia orzeczenia niepełnosprawności[4].

  [1] oryginał dokumentu do wglądu,

  [2] Zaświadczenie musi być wystawione przez lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych. Skierowanie do lekarza oraz formularz zaświadczenia na poszczególne kierunki dostępne są na stronie internetowej oraz w Biurze Rekrutacji

  [3] oryginał dokumentu do wglądu,

  [4] oryginał dokumentu do wglądu,

   

Dokumenty przyjmuje Biuro Rekrutacji WSEiT

od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00

Miejsce: ul. Grabowa 22 w Poznaniu pokój 21

Magdalena Kałużniak-Zbrożyna
tel: +48 61 832 77 76 wew. 129, kom. +48 693 555 504 
e-mail: m.kaluzniak@wseit.edu.pl 


Izabela Gucia
tel: +48 61 832 77 76 wew. 124, kom. +48 665 999 970
e-mail: i.gucia@wseit.edu.pl 

 

Regulamin naboru na studia

Zasady przyjęć codzoziemców

Newsletter
Najczęstsze pytania