Dołącz do społeczności WSEiT.

Dołącz do społeczności WSEiT.

Rekrutacja

Rekrutacja on-line

Zapisu na studia należy dokonać przez Elektroniczny Rejestr Kandydatów

 
 
 
Przygotuj wymagane dokumenty
 
 
Wypełnij formularz zgłoszeniowy on-line
 
 
Dostarcz komplet dokumentów osobiście lub listem poleconym
 
 
 

WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. wydrukowany i podpisany formularz zgłoszeniowy ,
  2. kserokopia świadectwa maturalnego oraz jego oryginał lub odpis wystawiony przez OKE lub szkołę średnią do wglądu,
  3. kserokopię dyplomu ukończenia studiów I stopnia na kierunku fizjoterapia (oryginał do wglądu)
  4. kserokopię dowodu osobistego (obustronne),
  5. 3  aktualne zdjęcia o wymiarach 35x45mm (zgodne z wymogami zdjęcia do dowodu osobistego),
  6. 1 zdjęcie w postaci elektronicznej w formacie JPG o wymiarach 300x375 pikseli, co pozwala na wydrukowanie w wymiarze 2x2,5 cm z odpowiednią jakością. Maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem to 50 kB. (plik powinien być nazwany imieniem i nazwiskiem Kandydata),
  7. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku (wystawione przez lekarza medycyny pracy), Skierowania do lekarza oraz formularze zaświadczeń na poszczególne kierunki dostępne są w Dokumentach do pobrania,
  8. odpis aktu małżeństwa lub postanowienie sądu- w przypadku zmiany nazwiska,
  9. w przypadku osób niepełnosprawnych formularz oświadczenia o niepełnosprawności (dostępny poprzez rekrutację on-line oraz w Biurze Rekrutacji) oraz kserokopia orzeczenia wraz z oryginałem do wglądu.

UWAGA !

W przypadku, gdy kandydat na ,studia na kierunku fizjoterapia na świadectwie ukończenia szkoły średniej nie miał przedmiotu wychowanie fizyczne, uzyskał ocenę dopuszczającą lub był zwolniony z tych zajęć zobowiązany jest dostarczyć dodatkowe zaświadczenie od lekarza rodzinnego o dobrym stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń fizycznych.

 

Dokumenty przyjmuje Biuro Rekrutacji WSEiT

od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00

Miejsce: ul. Grabowa 22 w Poznaniu pokój 21

Magdalena Kałużniak-Zbrożyna
tel: +48 61 832 77 76 wew. 129, kom. +48 693 555 504 
e-mail: m.kaluzniak@wseit.edu.pl 


Izabela Gucia
tel: +48 61 832 77 76 wew. 124, kom. +48 665 999 970
e-mail: i.gucia@wseit.edu.pl 

 

Regulamin naboru na studia

Zasady przyjęć codzoziemców

Newsletter
Najczęstsze pytania