Dołącz do społeczności WSEiT.

Dołącz do społeczności WSEiT.

Rekrutacja

Rekrutacja on-line

Zapisu na studia należy dokonać przez Elektroniczny Rejestr Kandydatów

 
 
 
Przygotuj wymagane dokumenty
 
 
Wypełnij formularz zgłoszeniowy on-line
 
 
Dostarcz komplet dokumentów osobiście lub listem poleconym
 
 
 

WYMAGANE DOKUMENTY:

1)   podpisana przez kandydata ankieta osobowa wraz z podaniem o przyjęcie na studia,

2)   kserokopia dyplomu ukończenia studiów I stopnia na kierunku fizjoterapia (oryginał dokumentu do wglądu)

3)   potwierdzenie szczepienia na WZW (kserokopia książeczki zdrowa lub zaświadczenie z przychodni),

4)   dwa zdjęcia o wymiarach 35x45mm, zgodne z wymogami zdjęcia do dowodu osobistego (czytelnie podpisane),

5)   zdjęcie w postaci elektronicznej  zapisane w formacie .jpg o wymiarach 300x375 pikseli, wprowadzone do Elektronicznego Rejestru Kandydatów lub dostarczone na nośniku danych elektronicznych; maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem - 50 kb,

6)   zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku. (Zaświadczenie musi być wystawione przez lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych. Skierowanie do lekarza oraz formularz zaświadczenia na poszczególne kierunki dostępne są na stronie internetowej oraz w Biurze Rekrutacji)

7)   dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej, np. potwierdzenie przelewu (jeśli dotyczy).

Dokumenty dodatkowe na wszystkie kierunki studiów (gdy dotyczą):

1)   w przypadku zmiany nazwiska - odpis aktu małżeństwa lub postanowienie sądu (oryginał dokumentu do wglądu)

2)   kserokopia orzeczenia niepełnosprawności (oryginał dokumentu do wglądu).

 

Dokumenty przyjmuje Biuro Rekrutacji WSEiT

od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00

Miejsce: ul. Grabowa 22 w Poznaniu pokój 21

Magdalena Kałużniak-Zbrożyna
tel: +48 61 832 77 76 wew. 129, kom. +48 693 555 504 
e-mail: m.kaluzniak@wseit.edu.pl 


Izabela Gucia
tel: +48 61 832 77 76 wew. 124, kom. +48 665 999 970
e-mail: i.gucia@wseit.edu.pl 

 

Regulamin naboru na studia

Zasady przyjęć codzoziemców

Galilea Club
Galilea Shop
Instytut WSM
Liceum Akademickie WSEiT

Wielkopolska Szkoła Medyczna
Poliklinika WSEiT
Wydawnictwo WSEiT
Liceum Akademickie WSEiT
Newsletter
Najczęstsze pytania