Dołącz do społeczności WSEiT.

Dołącz do społeczności WSEiT.

Program

Moduł przedmiotów kształcenia ogólnego - 225 godz. - 9 ECTS

 • Technologie informatyczne

 • Język obcy zawodowy (do wyboru)

 • Wychowanie fizyczne

Moduł przedmiotów kształcenia podstawowego - 1925 godz. - 77 ECTS

 • Anatomia (prawidłowa, funkcjonalna, rentgenowska, palpacyjna)

 • Biologia medyczna

 • Genetyka

 • Fizjologia (fizjologia ogólna, fizjologia wysiłku fizycznego, fizjologia bólu, diagnostyka fizjologiczna)

 • Biochemia

 • Biofizyka

   

 • Biomechanika (biomechanika stosowana i ergonomia, biomechanika kliniczna)

 • Kinezjologia

 • Pierwsza pomoc przedmedyczna

 • Psychologia ogólna z elementami komunikacji interpersonalnej

 • Psychologia kliniczna i psychoterapia

 • Patologia ogólna - wybrane zagadnienia kliniczne

 • Pedagogika ogólna

 • Pedagogika specjalna

 • Filozofia

 • Socjologia (socjologia ogólna, socjologia niepełnosprawności)

 • Seminarium magisterskie

 • Metodologia badań naukowych

 • Statystyka w badaniach naukowych

 • Podstawy prawa (prawa własności intelektualnej, prawa medycznego, prawa cywilnego, prawa pracy)

 • Farmakologia w fizjoterapii

 • Historia rehabilitacji

 • Bioetyka

 • Dydaktyka fizjoterapii

 • Demografia i epidemiologia

 • Ekonomia, organizacja  i systemy ochrony zdrowia

 • Propeudetyka zdrowia: Zdrowie publiczne i fizjoprofilaktyka

 • Zarządzanie i marketing

Moduł przedmiotów kształcenia kierunkowego - 4175 godz. - 167 ECTS

 • Fizjoterapia ogólna
 • Kształcenie ruchowe i metodyka nauczania
 • Kinezyterapia
 • Fizykoterapia
 • Medycyna fizykalna i  balneoklimatologia
 • Masaż - zajęcia praktyczne w placówkach (przedmiot obieralny)
 • Pracownia masażu
 • Teoria masażu
 • Terapia manualna
 • Kliniczne podstawy fizjoterapii w ortopedii, traumatologii i medycynie sportowej
 • Kliniczne podstawy fizjoterapii w reumatologii
 • Kliniczne podstawy fizjoterapii w neurologii i neurochirurgii
 • Kliniczne podstawy fizjoterapii w pediatrii i neurologii dziecięcej
 • Kliniczne podstawy fizjoterapii w kardiologii i kardiochirurgii
 • Kliniczne podstawy fizjoterapii w pulmunologii
 • Kliniczne podstawy fizjoterapii w chirurgii
 • Kliniczne podstawy fizjoterapii w ginekologii i położnictwie
 • Kliniczne podstawy fizjoterapii w geriatrii
 • Kliniczne podstawy fizjoterapii w psychiatrii
 • Kliniczne podstawy fizjoterapii w intensywnej terapii
 • Kliniczne podstawy fizjoterapii w onkologii i medycynie paliatywnej
 • Fizjoterapia kliniczna w chorobach wewnętrznych w kardiologii i kardiochirurgii
 • Fizjoterapia kliniczna w chorobach wewnętrznych w pulmunologii
 • Fizjoterapia kliniczna w chorobach wewnętrznych w chirurgii
 • Fizjoterapia kliniczna w chorobach wewnętrznych w ginekologii i położnictwie
 • Fizjoterapia kliniczna w chorobach wewnętrznych w pediatrii
 • Fizjoterapia kliniczna w chorobach wewnętrznych w geriatrii
 • Fizjoterapia kliniczna w chorobach wewnętrznych w psychiatrii
 • Fizjoterapia kliniczna w chorobach wewnętrznych w onkologii i medycynie paliatywnej
 • Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narządu ruchu w ortopedii i traumatologii i medycynie sportowej
 • Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narządu ruchu w reumatologii
 • Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narządu ruchu w neurologii i neurochirurgii
 • Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narządu ruchu w wieku rozwojowym
 • Zaopatrzenie ortopedyczne
 • Protetyka i ortotyka
 • Metody specjalne w fizjoterapii
 • Diagnostyka funkcjonalna w dysfunkcjach układu ruchowego
 • Diagnostyka funkcjonalna w chorobach wewnętrznych
 • Diagnostyka funkcjonalna w wieku rozwojowym
 • Programowanie rehabilitacji w dysfunkcjach  układu ruchu
 • Programowanie rehabilitacji w chorobach wewnętrznych
 • Programowanie rehabilitacji w wieku rozwojowym
 • Adaptowana aktywność fizyczna i sport osób z niepełnosprawnością

Moduł przedmiotów obieralnych - 175 godz. - 7 ECTS

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy/ Dokumentacja w pracy fizjoterapeuty
 • Podstawy przedsiębiorczości/Podejmowanie działalności gospodarczej
 • Terapia zajęciowa/ Terapia logopedyczna
 • Informacja naukowa/ Wstęp do badań naukowych
 • Język migowy (przedmiot obieralny)

Praktyki zawodowe - 1450 godz. - 58 ECTS

Studenci w tracie trwania 5 letnich jednolitych studiów magisterskich w formie stacjonarnej i niestacjonarnej, realizują praktyki zawodowe w wymiarze 1450 godzin. Praktyka zawodowa odbywa się w trakcie trwania roku akademickiego oraz po zakończeniu kolejnego roku studiów w czasie przerwy wakacyjnej.

1 semestr - Praktyka asystencka w tym pracownia masażu - 75 godz.

2 semestr - Praktyka w pracowni fizykoterapii i kinezyterapii I + pracownia masażu - 125 godz.

3 semestr - Pracownia masażu - 50 godz.

4 semestr - Praktyka w pracowni fizykoterapii i kinezyterapii II  + pracownia masażu - 100 godz.

6 semestr - Praktyka kliniczna w zakresie fizjoterapii klinicznej I - 75 godz.

8 semestr - Praktyka kliniczna w zakresie fizjoterapii klinicznej II - 75 godz.

10 semestr - Praktyka fizjoterapeutyczna - 950 godz. 

Uczelnia zapewnia realizację praktyk zawodowych przewidzianych w programie kształcenia bez dodatkowych opłat.

Informacje na temat zasad i wytycznych kształcenia w dziedzinie fizjoterapii oraz standardów wykonywania zawodu fizjoterapeuty dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Regionu Światowej Konfederacji Fizjoterapii: www.physio-europe.org

Efekty kształcenia w kategorii umiejętności

Absolwent studiów jednolitych magisterskich na kierunku fizjoterapia potrafi:

- zaplanować i przeprowadzić ćwiczenia ruchowe stosowane w procesie usprawniania chorych,

- wykorzystać w programie fizjoterapii techniki manualne oraz elementy różnych metod kinezyterapeutycznych,

- samodzielnie wykonać masaż klasyczny,

- prowadzić zajęcia usprawniające indywidualne i zespołowe,

- wykorzystać i obsługiwać specjalistyczny sprzęt, wykorzystywany podczas usprawniania,

- samodzielnie wykonać zabiegi fizjoterapeutyczne u chorych z różnymi chorobami i dysfunkcjami stosownie do ich stanu klinicznego,

- dobiera badania diagnostyczne i funkcjonalne dla  tworzenia, weryfikacji i modyfikacji programu fizjoterapii osób z różnymi dysfunkcjami i schorzeniami,

- przeprowadzić badania i testy funkcjonalne niezbędne dla doboru środków fizjoterapii, wykonania zabiegów i podstawowych metod fizjoterapeutycznych,

- dobierać i zastosować pomoce ortopedyczne,

- komunikować się zarówno z pacjentem jak i jego rodziną,

- posługuje się technikami i kanałami komunikacyjnymi ze specjalistami innych dziedzin,

- potrafi rozwiązywać problemy pedagogiczne i psychologiczne w trakcie kształcenia osób z różnymi dysfunkcjami i w różnym wieku oraz ocenia ich wpływ na przebieg i efekty rehabilitacji,

- rozpoznać podstawowe problemy natury psychospołecznej osoby niepełnosprawnej,

- interpretować wyniki podstawowych badań klinicznych oraz diagnostyki funkcjonalnej niezbędne dla dalszego postępowania fizjoterapeutycznego,

- potrafi analizować wyniki pomiarów oraz ocenić przydatność różnych badań aparaturowych dla potrzeb fizjoterapii,

- korzystać z internetowych baz danych,

- wykonać i ocenić wyniki badań diagnostycznych wykonywanych w ramach postępowania fizjoterapeutycznego,

- nauczać poprawnego wykonywania ruchu w ramach profilaktyki i procesu usprawniania,

- kontrolować przebieg procesu fizjoterapii, pod kątem efektywności i bezpieczeństwa,

- przeprowadzić szkolenie zawodowe w dziedzinie fizjoterapii,

- projektuje i sporządza wniosek o zgodę komisji bioetycznych na prowadzenia badań naukowych,

- wykorzystuje zaawansowaną technicznie aparaturę diagnostyczno-pomiarową dla potrzeb fizjoterapii,

- potrafi posługiwać się zaawansowanym technicznie sprzętem stosowanym w wykonywaniu zabiegów fizykalnych oraz w protetyce i ortotyce,

- wykorzystuje w działalności zawodowej wiedzę z zakresu różnych nauk,

- planuje i opracowuje badania funkcjonalne narządu ruchu, narządów wewnętrznych oraz badania wydolnościowe niezbędne dla doboru środków fizjoterapii, wykonywania zabiegów i stosowania odpowiednich metod terapeutycznych,

- przeprowadza diagnostykę różnicową w oparciu o analizę danych z badań oraz interpretuje wyniki badań dodatkowych dla potrzeb fizjoterapii,

- planuje zabiegi fizykalne w klinicznym leczeniu osób z różnymi chorobami i dysfunkcjami w oparciu o znajomość roli i znaczenie leczenia uzdrowiskowego,

- potrafi wyciągać wnioski z własnych obserwacji, badań naukowych i piśmiennictwa,

- potrafi porozumiewać się w języku obcym z pacjentami i innymi specjalistami z zakresu fizjoterapii na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Newsletter
Najczęstsze pytania