Dołącz do społeczności WSEiT.

Dołącz do społeczności WSEiT.

Rekrutacja

Rekrutacja on-line

Zapisu na studia należy dokonać przez Elektroniczny Rejestr Kandydatów

 
 
Przygotuj wymagane dokumenty
 
 
Wypełnij formularz zgłoszeniowy on-line
 
 
Dostarcz komplet dokumentów osobiście lub listem poleconym
 
 
 

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. podpisana przez kandydata ankieta osobowa wraz z podaniem o przyjęcie na studia,
2. kopia świadectwa dojrzałości*,
3. potwierdzenie szczepienia na WZW (kserokopia książeczki zdrowa lub zaświadczenie z przychodni),
4. trzy zdjęcia o wymiarach 35x45mm, zgodne z wymogami zdjęcia do dowodu osobistego (czytelnie podpisane),
5. zdjęcie w postaci elektronicznej zapisane w formacie .jpg o wymiarach 300x375 pikseli, które należy wprowadzić do Elektronicznego Rejestru Kandydatów lub dostarczone na nośniku danych elektronicznych; maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem - 50 kb,
6. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku lub w przypadku niemożności jego uzyskania w związku z obowiązującym stanem epidemii - oświadczenie kandydata zawierające zobowiązanie się do przedłożenia w/w zaświadczenia lekarskiego najpóźniej do dnia rozpoczęcia zajęć w roku akademickim 2020/2021, zgodnie z harmonogramem roku akademickiego określonym przez Rektora;
zaświadczenie musi być wystawione przez lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych. Skierowanie do lekarza oraz formularz zaświadczenia na poszczególne kierunki dostępne są na stronie internetowej oraz w Biurze Rekrutacji
7. dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej, np. potwierdzenie przelewu (jeśli dotyczy).
8. dowód osobisty do wglądu

Dokumenty dodatkowe na wszystkie kierunki studiów (gdy dotyczą):
a. w przypadku zmiany nazwiska - odpis aktu małżeństwa lub postanowienie sądu*,
b. kopia orzeczenia niepełnosprawności*.

Potwierdzeniem wykształcenia średniego mogą być również:
kserokopia dyplomu IB (International Baccalaureate),uzyskanego w ramach matury międzynarodowej wraz z jego tłumaczeniem przez tłumacza przysięgłego na język polski*
kserokopia dyplomu EB (European Baccalaureate), uzyskanego w ramach programu Matury Europejskiej wraz z jego tłumaczeniem przez tłumacza przysięgłego na język polski*

*oryginał dokumentu do wglądu

Dokumenty przyjmuje Biuro Rekrutacji WSEiT

od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00

Miejsce: ul. Grabowa 22 w Poznaniu pokój 21

Magdalena Kałużniak-Zbrożyna
tel: +48 61 832 77 76 wew. 129, kom. +48 693 555 504
e-mail: m.kaluzniak@wseit.edu.pl 

Izabela Gucia
tel: +48 61 832 77 76 wew. 124, kom. +48 665 999 970
e-mail: i.gucia@wseit.edu.pl 

 

Regulamin naboru na studia

Zasady przyjęć cudzoziemców

Szczegóły programu lojalnościowego https://club.galilea.com.pl/

Galilea Club
Galilea Shop
Instytut WSM
Liceum Akademickie WSEiT

Wielkopolska Szkoła Medyczna
Poliklinika WSEiT
Wydawnictwo WSEiT
Liceum Akademickie WSEiT
Newsletter
Najczęstsze pytania