Fizjoterapia jednolite magisterskie

Fizjoterapia jednolite magisterskie

Rekrutacja

Rekrutacja od 1 czerwca. Zapisy on-line

 

Zapisu na studia należy dokonać przez Elektroniczny Rejestr Kandydatów

 
 
Przygotuj wymagane dokumenty
 
 
Wypełnij formularz zgłoszeniowy on-line
 
 
Dostarcz komplet dokumentów osobiście lub listem poleconym
 
 
 

WYMAGANE DOKUMENTY (rozwiń wykaz):

1. podpisana przez kandydata ankieta osobowa wraz z podaniem o przyjęcie na studia,
2. kopia świadectwa dojrzałości*,
3. potwierdzenie szczepienia na WZW (kserokopia książeczki zdrowa lub zaświadczenie z przychodni),
4. jedno zdjęcie o wymiarach 35x45mm, zgodne z wymogami zdjęcia do dowodu osobistego (czytelnie podpisane),
5. zdjęcie w postaci elektronicznej zapisane w formacie .jpg o wymiarach 300x375 pikseli, które należy wprowadzić do Elektronicznego Rejestru Kandydatów lub dostarczone na nośniku danych elektronicznych; maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem - 50 kb,
6. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku lub w przypadku niemożności jego uzyskania w związku z obowiązującym stanem epidemii - oświadczenie kandydata zawierające zobowiązanie się do przedłożenia w/w zaświadczenia lekarskiego najpóźniej do dnia rozpoczęcia zajęć w roku akademickim 2021/2022, zgodnie z harmonogramem roku akademickiego określonym przez Rektora;
zaświadczenie musi być wystawione przez lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych. Skierowanie do lekarza oraz formularz zaświadczenia na poszczególne kierunki dostępne są po zalogowaniu do Rekrutacji on-line w zakładce dokumenty do pobrania.
7. dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej, np. potwierdzenie przelewu (jeśli dotyczy).
8. dowód osobisty do wglądu

Dokumenty dodatkowe w przypadku łączonego kierunku z technikiem:

Dokumenty dodatkowe na wszystkie kierunki studiów (gdy dotyczą):
a. w przypadku zmiany nazwiska - odpis aktu małżeństwa lub postanowienie sądu*,
b. kopia orzeczenia niepełnosprawności*.

Potwierdzeniem wykształcenia średniego mogą być również:
kserokopia dyplomu IB (International Baccalaureate),uzyskanego w ramach matury międzynarodowej wraz z jego tłumaczeniem przez tłumacza przysięgłego na język polski*
kserokopia dyplomu EB (European Baccalaureate), uzyskanego w ramach programu Matury Europejskiej wraz z jego tłumaczeniem przez tłumacza przysięgłego na język polski*

*oryginał dokumentu do wglądu

PROCEDURA REJESTRACJI (rozwiń wykaz):

1. Kandydaci na studia dokonują obowiązkowej rejestracji elektronicznej na stronie internetowej: https://wd.wseit.pl/ poprzez Elektroniczny Rejestr Kandydatów, podając wymagane w procesie rekrutacji dane osobowe oraz teleadresowe.
2. Po uzupełnieniu podstawowych danych w formularzu rejestracyjnym kandydaci dokonują wyboru kierunku i formy studiów z udostępnionego katalogu studiów, a następnie uzupełniają pozostałe, wymagane do rejestracji dane.
3. Po zakończeniu rejestracji elektronicznej kandydatowi zostaje wygenerowany Indywidualny Numer Konta Bankowego, na które począwszy od opłaty rekrutacyjnej wnosi wszystkie opłaty związane z procesem kształcenia w Wyższej Szkole Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej. Konto bankowe WSEiT obsługuje ING Bank Śląski S.A.
4. Rejestrację kandydatów na studia prowadzą Biura Rekrutacji na poszczególnych Wydziałach.
5. Uruchomienie procedury rekrutacyjnej następuje po poprawnym wypełnieniu i zatwierdzeniu formularza zgłoszeniowego oraz złożeniu do Biura Rekrutacji dokumentów wymaganych w niniejszym regulaminie.
6. Dokumenty rekrutacyjne mogą zostać złożone w następujący sposób:

a. osobiście przez kandydata lub osobę trzecią posiadającą pisemne upoważnienie do załatwienia spraw formalno-prawnych związanych z rekrutacją na studia we właściwym Biurze Rekrutacji, lub

b. za pomocą poczty tradycyjnej na adres właściwego Biura Rekrutacji

7. W przypadku złożenia osobiście w siedzibie Uczelni kompletu wymaganych oryginałów dokumentów oraz okazaniu oryginałów potwierdzających wykształcenie ust. 6a Regulaminu., kandydat lub osoba upoważniona podpisuje umowę o naukę w siedzibie Uczelni.
8. W przypadku złożenia dokumentów rekrutacyjnych pocztą - dwa egzemplarze umowy o naukę oraz wzór oświadczenia kandydata odnośnie uzupełnienia wymaganych dokumentów (jeśli dotyczy) zostają wysłane drogą pocztową. Jeden podpisany egzemplarz umowy o naukę oraz oświadczenie kandydat odsyła do właściwego Biura Rekrutacji listem poleconym. Kandydat może również dostarczyć umowę oraz oryginały wymaganych dokumentów osobiście do Biura Rekrutacji w terminie przewidzianym w § 2 ust. 4 Regulaminu.
9. Kandydat ma obowiązek złożyć wymagane dokumenty rekrutacyjne oraz podpisaną umowę o naukę najpóźniej do dnia Inauguracji Roku Akademickiego. Brak złożenia dokumentów w tym terminie skutkuje wydaniem decyzji o nieprzyjęciu na studia.
10. W przypadku kandydatów zgłaszających się w ramach rekrutacji dodatkowej określonej w § 1 ust. 1 Regulaminu, doręczenie dokumentów rekrutacyjnych oraz podpisanej umowy musi nastąpić w terminie 7 dni od dnia poinformowania kandydata przez Uczelnię o możliwości wzięcia udziału w rekrutacji dodatkowej. Brak złożenia dokumentów w tym terminie skutkuje wydaniem decyzji o nieprzyjęciu na studia.

REKRUTACJA CUDZOZIEMCÓW (rozwiń wykaz):

ZASADY PODEJMOWANIA PRZEZ CUDZOZIEMCÓW STUDIÓW WE WSEiT PROWADZONYCH W JĘZYKU POLSKIM (PDF)

Dokumenty przyjmuje Biuro Rekrutacji WSEiT

od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00

Miejsce: ul. Grabowa 22 w Poznaniu pokój 21

Magdalena Kałużniak-Zbrożyna
tel: +48 61 832 77 76 wew. 129, kom. +48 693 555 504
e-mail: m.kaluzniak@wseit.edu.pl 

Izabela Gucia
tel: +48 61 832 77 76 wew. 124, kom. +48 665 999 970
e-mail: i.gucia@wseit.edu.pl 

 

Regulamin naboru na studia

Zasady przyjęć cudzoziemców

Galilea Club
Galilea Shop
Instytut WSM
Liceum Akademickie WSEiT

Wielkopolska Szkoła Medyczna
Poliklinika WSEiT
Wydawnictwo WSEiT
Liceum Akademickie WSEiT
Newsletter
Najczęstsze pytania