Dołącz do społeczności WSEiT.

Dołącz do społeczności WSEiT.

Program studiów

Czas trwania studiów

Studia trwają 2 semestry; w systemie niestacjonarnym;  zjazdy (sobota – niedziela)

Razem: 280 godzin bezpośredniego kontaktu z wykładowcą; 90 godzin wykładów i 190 godzin ćwiczeń.

 • Fizjoterapia w geriatrii– 40h [rehabilitacja osób starszych po udarze mózgu, w osteoporozie i po złamaniach osteoporotycznych, nietrzymaniu moczu, zespole słabości, depresji, chorobie zwyrodnieniowej stawów, chorobie Parkinsona i Alzheimera, terapii przeciwodleżynowej; Kaskady i cykle geriatryczne w praktyce fizjoterapeuty i opiekuna osób starszych]
 • Kompleksowa ocena geriatryczna dla potrzeb programowania rehabilitacji osób starszych – 15h
 • Postępowanie fizjoterapeutyczne w zaburzeniach równowagi u osób starszych w wybranych jednostkach chorobowych – 15h
 • Fizjologia starzenia się (profilaktyka i rehabilitacja) – 10h
 • Trening zdrowotny osób starszych - 30h
 • Terapia zajęciowa - 10h
 • Aktywność ruchowo adaptacyjna - 10h
 • Kinezjologia w wieku starszym – 30h
 • Metodyka zajęć rekreacyjnych u osób starszych – 70h
 • Żywienie osób starszych - 10h
 • Podstawy gerontologii - 10h
 • Andragogika - 10h
 • Psychologia starzenia się – 10h
 • Filozofia i socjologia - 5h

Główne efekty kształcenia w zakresie wiedzy:

Profil słuchacza:

 1. Posiada wiedzę z zakresu promocji zdrowia i wspierania aktywności fizycznej osób starszych
 2. Rozumie wpływ procesu starzenia się na poszczególne układy organizmu
 3. Posiada wiedzę z zakresu zmian inwolucyjnych wywołanych procesem starzenia oraz rozumie konieczność różnicowania tych zmian ze zmianami wywołanymi procesami chorobowymi
 4. Posiada wiedzę dotyczącą problematyki aktywności fizycznej osób starszych w czasie wolnym
 5. Potrafi scharakteryzować specyfikę treningu zdrowotnego u osób starszych
 6. Zna zasady postępowania diagnostyczno-ewaluacyjnego w zakresie sprawności fizycznej osób starszych
 7. Potrafi opisać i dobierać różnorodne formy aktywności fizycznej, które można zastosować w usprawnieniu i rehabilitacji osoby starszej
 8. Wymienia i opisuje różnorodne metody usprawniająco-terapeutyczne, które można wykorzystać w postępowaniu u chorych z wybranymi zespołami geriatrycznymi
 9. Posiada podstawową wiedzę z zakresu żywienia osób w wieku starszym oraz potrafi ocenić sposób żywienia i odżywienia

Efekty kształcenia w zakresie umiejętności

Profil słuchacza:

 1. Projektuje i formułuje proces rehabilitacji osoby starszej dotkniętej wybranymi stanami chorobowymi
 2. Potrafi przeprowadzić zajęcia usprawniająco-terapeutyczne uwzględniając ograniczenia zdrowotne wynikające z procesu starzenia się
 3. Potrafi zaprogramować różne moduły treningu zdrowotnego, dostosowane do możliwości osób starszych
 4. Posiada umiejętności samodzielnego prowadzenia zajęć rekreacyjno- profilaktycznych z seniorami
 5. Potrafi wdrożyć zalecenia dotyczące rehabilitacji, aktywności fizycznej w prewencji pierwotnej       i wtórnej u osób starszych z wybranymi problemami zdrowotnymi
 6. Potrafi kontrolować i monitorować u osoby starszej wydolność fizyczną podczas aktywności fizycznej
 7. Potrafi opisać i zastosować sprzęt i urządzenia do treningu zdrowotnego
 8. Potrafi wyliczyć koszt energetyczny wysiłku fizycznego u seniora
 9. Potrafi ocenić stopień odżywienia i sposób żywienia osób starszych oraz udzielić właściwych wskazówek z zakresu zasad prawidłowego żywienia 

Efekty kształcenia w zakresie umiejętności społecznych

Profil słuchacza:

 1. Posiada przygotowanie do programowania, prowadzenia i organizacji zajęć rekreacyjno-zdrowotnych seniorami
 2. Potrafi skutecznie zmotywować osobę starszą do aktywności ruchowej
 3. Posiada umiejętność pracy w zespole, dba o zaangażowanie rodziny i personelu zajmującego się osobą starszą, w proces aktywizacji
 4. Wykazuje empatię i profesjonalizm w pracy ze starszym pacjentem
 5. Jest świadomy psychologicznych czynników warunkujących aktualne funkcjonowanie osoby starszej
 6. Rozumie potrzebę współpracy z innymi specjalistami w procesie terapii
 7. Ma poczucie odpowiedzialności za zdrowie i życie własne, pacjenta i osób współuczestniczących w przeprowadzaniu rehabilitacji. 

Formy zaliczenia:

 1. Zaliczenie ćwiczeń i egzaminów przewidzianych planem studiów,
 2. Uczestnictwo w zajęciach,
 3. Zaliczenie z wynikiem pozytywnym teoretycznego i praktycznego egzaminu końcowego.
Newsletter
Najczęstsze pytania