Fizjoterapia w pediatrii

Fizjoterapia w pediatrii

Program studiów

› Czas trwania studiów: 2 semestry

› Razem: 325 godzin; w tym prawie 90% zajęć praktycznych

1. Pediatria     20h

2. Neurologia dziecięca         10h

3. Ocena rozwoju dziecka     20h

4. Masaż Shantala      20h

5. Współczesne metody neurorozwojowe – Bobath Baby   20h

6. Współczesne metody neurorozwojowe – NDT Bobath   20h

7. Współczesne metody neurorozwojowe – INPP    20h

8. Współczesne metody neurorozwojowe – Metoda Vojty             20h

9. Psychologia rozwoju dziecka        15h 

10. Rehabilitacja mowy         10h

11. Terapia ręki i ocena funkcji ręki wspomagającej AHA             20h

12. Pływanie niemowląt        20h

13. Współczesne metody neurorozwojowe – integracja sensoryczna         20h

14. Współczesne metody neurorozwojowe – warsztaty z dziećmi 20h

15. Metoda ruchu rozwijającego W. Sherborne       20h

16. Wstęp do rehabilitacji oddechowej        10h

17. Psychologia kliniczna     10h

18. Kinesiotaping w pediatrii            10h

19. Diagnostyka i terapia dzieci autystycznych       10h

20. Alternatywne metody komunikacji z dzieckiem            10h

Główne efekty kształcenia w zakresie

Wiedzy

 • Posiada szczegółową wiedzę w zakresie budowy i funkcjonowania aparatu ruchu i układu nerwowego dziecka
 • Potrafi scharakteryzować podstawowe pojęcia z zakresu patologii ogólnej i zmiany patofizjologiczne odnoszące się do jednostek chorobowych wieku dziecięcego, niezbędne do prawidłowego planowania i realizacji procesu usprawniania
 • Potrafi wymienić wskazania, przeciwwskazania oraz skutki jatrogenne działania określonych metod neurofizjologicznych oraz innych zabiegów fizjoterapeutycznych, stosowanych w rehabilitacji dziecięcej
 • Potrafi wskazać podłoże i wyjaśnić kształtowanie się kontroli postawy ciała, wzorców i nawyków ruchowych w rozwoju dziecka
 • Potrafi przeprowadzić analizę biomechaniczną w zakresie prostych i złożonych czynności ruchowych, w warunkach prawidłowych a także zaburzeniach funkcjonowania narządu ruchu
 • Rozumie mechanizmy działania określonych metod neurofizjologicznych i innych zabiegów fizjoterapeutycznych, stosowanych w procesie usprawniania dzieci z różnymi jednostkami chorobowymi
 • Rozumie i potrafi zinterpretować podstawowe reakcje dziecka na chorobę, uraz i niepełnosprawność

Umiejętności

 • Umie samodzielnie poprowadzić terapię dziecka z wykorzystaniem elementów metod neurofizjologicznych i innych metod stosowanych w rehabilitacji dzieci
 • Umie samodzielnie wykonać masaż dziecka z uwzględnieniem jego stopnia niepełnosprawności czy prezentowanej jednostki chorobowej
 • Potrafi udzielić dziecku medycznej pomocy przedlekarskiej
 • Potrafi przeprowadzić ocenę funkcjonalna dziecka, stosowanie do prezentowanej jednostki chorobowej i stopnia niepełnosprawności
 • Potrafi komunikować się z dzieckiem, uwzględniając jego poziom rozwoju czy stopień niepełnosprawności
 • Potrafi rozpoznać i zinterpretować podstawowe problemy psychologiczne niepełnosprawnego dziecka, funkcjonującego w rodzinie i społeczeństwie
 • Potrafi udzielić wsparcia niepełnosprawnemu dziecku i jego rodzinie
 • Wykonuje podstawowe zabiegi pielęgnacyjne dziecka w procesie postępowania fizjoterapeutycznego
 • Potrafi kontrolować efektywność procesu usprawniania powierzonego jego opiece dziecka

Kompetencji społecznych 

 • Rozumie konieczność poszerzania wiedzy interdyscyplinarnie związanej z problematyką fizjoterapii dziecięcej
 • Potrafi prosić o konsultację i z uwagą wysłuchuje uwag bardziej doświadczonych kolegów
 • Przyjmuje dobro dziecka i jego rodziców/opiekunów za wartość najwyższą
 • Przestrzega właściwych relacji z dzieckiem, jego rodzicami/opiekunami i innymi osobami z otoczenia dziecka
 • Okazuje zrozumienie dla problemów wynikających z niepełnosprawności/choroby dziecka
 • Okazuje tolerancję dla postaw i zachowań wynikających z odmiennych uwarunkowań społecznych i kulturowych
 • Przestrzega tajemnicy zawodowej, dotyczącej stanu pacjenta i przebiegu procesu terapeutycznego
 • Potrafi wziąć odpowiedzialność za podejmowane przez siebie decyzje
Galilea Club
Galilea Shop
Instytut WSM
Liceum Akademickie WSEiT

Wielkopolska Szkoła Medyczna
Poliklinika WSEiT
Wydawnictwo WSEiT
Liceum Akademickie WSEiT
Newsletter
Najczęstsze pytania