Dołącz do społeczności WSEiT.

Dołącz do społeczności WSEiT.

Kompetencje pedagogiczne

CEL STUDIÓW:

Kształcenie na studiach  [ 3 semestry] obejmuje  przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela w przedszkolach i szkołach podstawowych oraz  do pracy we wszystkich typach szkół i rodzajach placówek (ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).

Podstawą organizacji studiów podyplomowych jest wykreowanie kompetentnego nauczyciela, posiadającego odpowiednie kwalifikacje do pracy z uczniem (w szerszym rozumieniu – do pracy szkoleniowej i dydaktycznej, w której wymagane jest posiadanie kwalifikacji pedagogicznych).

CO DAJĄ STUDIA NA KIERUNKU KOMPETENCJE PEDAGOGICZNE:

Ukończenie studiów kwalifikacyjnych KOMPETENCJE PEDAGOGICZNE daje uprawnienia pedagogiczne do pracy w szkole, realizując zakres pedagogiki, psychologii, metodologii i dydaktyki ogólnej w wymiarze wymaganym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

DO KOGO ADRESOWANE SĄ STUDIA?

Studia są adresowane do:

- absolwentów studiów licencjackich i magisterskich, którzy swoją przyszłość wiążą z pracą nauczyciela,

- nauczycieli czynnych zawodowo oraz kandydatów na nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących z wyższym wykształceniem magisterskim lub licencjackim bez kwalifikacji pedagogicznych,

- osób pragnących podnieść swoje kompetencje w zakresie związanym z pracą dydaktyczną i opiekuńczo-wychowawczą.

KADRA DYDAKTYCZNA:

Zajęcia prowadzić będą specjaliści z zakresu pedagogiki, psychologii, socjologii, wywodzący się spośród nauczycieli akademickich: UAM w Poznaniu, PWSZ w Koninie, WSEiT. Współprowadzącymi zajęcia praktyczne będą doświadczeni metodycy, trenerzy, którzy, na co dzień pracują z dziećmi i młodzieżą.

Kierownik studiów - dr Jadwiga Knotowicz, prof. WSEiT  - pedagog – absolwentka Uniwersytetu im. Adam Mickiewicza w Poznaniu. Autorka kilkudziesięciu prac naukowych na temat problematyki zdrowia i aktywności ruchowej osób niepełnosprawnych z szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży oraz problematyki związanej z metodyką kształcenia. Doświadczenie zawodowe zbierała zarówno jako nauczyciel w szkołach podstawowych, jak również jako dyrektor jednej ze szkół podstawowych w Słupcy. Ponadto pracowała m. in. jako v-e dyrektor Oddziału Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu zajmując się doskonaleniem nauczycieli. Współautorka monografii „Rola aktywności ruchowej w procesie rozwoju sprawności psychofizycznej i promocji zdrowia człowieka” (wyd. WSEiT 2008), „Znaczenie ruchu w profilaktyce chorób cywilizacyjnych” (wyd. WSEiT 2009), „Aktywność ruchowa jako promocja zdrowia” (wyd. WSEiT 2010) . Posiada kilkunastoletnie doświadczenie dydaktyczne oraz szkoleniowo-warsztatowe. Laureatka wielu nagród dydaktycznych m.in. Srebrny Krzyż Zasługi, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji, Medal Rady Postępu Pedagogicznego w Poznaniu. Nauczyciel akademicki przedmiotów pedagogicznych w ramach bloku pedagogicznego oraz przedmiotów kierunkowych m. in.: Pedagogika ogólna, Pedagogika z elementami pedagogiki specjalnej, Pedagogika terapeutyczna, Dydaktyka, Diagnozowanie i wspieranie rozwoju dziecka, Organizowanie zajęć terapeutycznych, Metodologia badań.

dr hab. Łukasz Kaczmarek  - psycholog – absolwent Uniwersytetu im. Adam Mickiewicza w Poznaniu. Autor kilkudziesięciu prac w czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym na temat problematyki zdrowia, dobrostanu i relacji społecznych oraz popularno-naukowych (np. Charaktery). Kierownik kilku projektów badawczych Narodowego Centrum Nauki poświęconym badaniu konstruktywnych relacji społecznych. Autor monografii „Pozytywne interwencje psychologiczne” (wyd. Zysk i S-ka). Posiada kilkunastoletnie doświadczenie dydaktyczne oraz szkoleniowo-warsztatowe. Laureat nagrody dydaktycznej Rektora UAM. Pracował jako psycholog w gimnazjum i domu opiekuńczo-wychowawczym. Nauczyciel akademicki przedmiotów psychologicznych w ramach bloku pedagogicznego oraz przedmiotów kierunkowych m. in.: diagnoza osobowości, diagnoza procesów poznawczych, psychopatologia, projektowanie programów profilaktycznych. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologii Pozytywnej oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

mgr Michał Kosakowski – psycholog - absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Posiada kilkuletnie doświadczenie dydaktyczne prowadząc zajęcia w ramach bloku pedagogicznego dla nauczycieli oraz przedmioty specjalistyczne, m. in.: psychologia różnic indywidualnych. Przygotowuje pracę doktorską z zakresu funkcjonowania emocjonalnego w trudnych sytuacjach społecznych. Uczestniczył w realizacji kilku projektów badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki. Aktywnie zajmuje się popularyzacją nauki prowadząc prelekcje na festiwalach nauki oraz portalach internetowych. Członek Polskiego Towarzystwa Nauk o Człowieku i Ewolucji. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi i instytucjami publicznymi w realizacji projektów z zakresu animacji społeczności lokalnych.

 

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW:

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest:

- Uzyskanie zaliczeń oraz zdanie egzaminów określonych w planie studiów;

- Pozytywna ocena z egzaminu dyplomowego.

Newsletter
Najczęstsze pytania