Dołącz do społeczności WSEiT.

Dołącz do społeczności WSEiT.

Program studiów

Program studiów

 

Nazwa przedmiotu

Prowadzący

Liczba godzin

Forma zajęć

1

Psychologia ( w tym psychologia ogólna, psychologia uczenia się, psychologia różnic indywidualnych)

dr hab. Łukasz Kaczmarek/

mgr Michał Kosakowski

75

Wyk/ ćw

2

Pedagogika (w tym pojęcia i systemy pedagogiczne, teoretyczne podstawy wychowania i opieki, pedagogika społeczna i specjalna)

dr Jadwiga Knotowicz, prof. WSEIT

90

Wyk/ ćw

3

Dydaktyka ogólna (w tym cele i treści kształcenia szkolnego, organizacja programu nauczania i uczenia się)

dr Jadwiga Knotowicz, prof. WSEIT

30

Wyk/ ćw

4

Dydaktyka szczegółowa ( w tym metodyka nauczania wybranego przedmiotu, projektowanie dydaktyczne, ewaluacja pracy nauczyciela)

dr Jadwiga Knotowicz, prof. WSEIT

90

Wyk/ ćw

5

Technologia informacyjna i informatyka w edukacji

mgr Jakub Laszuk

20

Wyk/ ćw

6

Diagnostyka psychopedagogiczna

dr hab. Łukasz Kaczmarek/

mgr Michał Kosakowski

15

Wyk/ ćw

Emisja głosu i komunikacja interpersonalna

dr Jadwiga Knotowicz, prof. WSEIT

30

Wyk/ ćw

Wykłady monograficzne

dr hab. Łukasz Kaczmarek/

mgr Michał Kosakowski

15

Wyk/ ćw

7

Praktyka pedagogiczna

-

150

Ćw

 

 

Efekty kształcenia

Efekt kształcenia

Kierunkowe efekty kształcenia na studiach podyplomowych „Kompetencje pedagogiczne”

WIEDZA

KW_01

posiada wiedzę dotyczącą rozwoju, socjalizacji, wychowania i nauczania – uczenia się i zna podstawową terminologię używaną w pedagogice, psychologii i dydaktyce ogólnej i potrafi ją zastosować w obrębie działalności praktycznej

KW_02

posiada wiedzę na temat komunikowania interpersonalnego i społecznego w działalności pedagogicznej oraz wychowania i kształcenia w podstawowych środowiskach: rówieśniczym, rodzinnym i szkolnym podopiecznych

KW_03

zna podstawowe teorie dotyczące wychowania, uczenia się i nauczania oraz uwarunkowania tych procesów

KW_04

operuje wiedzą o strukturze i Załącznik do Uchwały Nr 94/2014 Senatu  UKSW z dnia 26 czerwca 2014 r. funkcjach systemu edukacji w różnych jej obszarach organizacyjnych i programowych

KW_05

ma wiedzę pozwalającą na racjonalizację i optymalizację procesu kształcenia na wszystkich etapach procesu edukacji

KW_06

dysponuje wiedzą dotyczącą bezpieczeństwa i higieny pracy w instytucjach edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych

KW_07

posiada wiedzę na temat projektowania i prowadzenia badań diagnostycznych w praktyce pedagogicznej celem poznania specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów z zaburzeniami rozwoju oraz szczególnie uzdolnionych

KW_08

posiada wiedzę na temat projektowania własnego rozwoju, awansu zawodowego oraz etyki zawodu nauczyciela

UMIEJĘTNOŚCI

KU_01

dostrzega i analizuje zjawiska społeczne zachodzące w klasie szkolnej, w grupie rówieśniczej, wychowawczej itp.

KU_02

analizuje i interpretuje problemy wychowawcze, dydaktyczne, społeczne, wykorzystujące przy tym wiedzę pedagogiczną, psychologiczną i dydaktyczną

KU_03

diagnozuje sytuację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, opracowuje wyniki obserwacji i formułuje wnioski

KU_04

dostrzega i analizuje potrzeby rozwojowe swoich podopiecznych

KU_05

potrafi racjonalnie projektować działania edukacyjne zgodnie z potencjałem rozwojowym swoich podopiecznych z wykorzystaniem aktywnych metod pracy

KU_06

potrafi porozumiewać się z wszystkimi uczestnikami procesu edukacji, poprzez rozwinięte kompetencje komunikacyjne, rozwiązuje konflikty i tworzy i tworzy dobra atmosferę dla komunikacji w klasie szkolnej, grupie wychowawczej

KU_07

potrafi pracować w zespole, posiada umiejętności organizacyjne oraz współpracy z innymi nauczycielami, pedagogami, rodzicami uczniów

KU_08

dokonuje krytycznej analizy własnych działań edukacyjnych, widzi potrzebę ciągłego doskonalenia się i wzbogacania swego warsztatu pracy

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

KK_01

krytycznie i refleksyjnie analizuje swoje kompetencje zawodowe,  dostrzegając potrzebę dokształcania zawodowego, rozwoju osobistego i doskonalenia umiejętności

KK_02

wykazuje się aktywnością zawodową, konsekwentnie dąży do rozwiązywania problemów dydaktyczno-wychowawczych zgodnie z etyką zawodową

KK_03

ma świadomość prowadzenia zindywidualizowanych działań pedagogicznych w stosunku do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

KK_04

w sposób odpowiedzialny projektuje i realizuje działania pedagogiczne zgodnie z potencjałem rozwojowym swoich wychowanków, mając

na uwadze również dbałość o jakość pracy placówki

Newsletter
Najczęstsze pytania