Kompleksowa terapia manualna

Kompleksowa terapia manualna

Program studiów

Studia trwają 2 semestry; w systemie niestacjonarnym;  zjazdy (sobota – niedziela)

Razem: 334 godziny; w tym 65 godzin wykładów i 269 godzin ćwiczeń

 • Anatomia palpacyjna – 50 h (5 godzin wykładów, 45 godzin ćwiczeń)
 • Mobilizacje stawów w oparciu o techniki energizacji mięśni – 40 h (10 godzin wykładów, 30 godzin ćwiczeń)
 • Terapia wisceralna – 25h  (5 godziny wykładów, 20 godzin ćwiczeń)
 • Masaż tkanek głębokich w oparciu o łańcuchy mięśniowo-powięziowe – 50 h (5 godzin wykładów, 45 godzin ćwiczeń)
 • Terapia punktów spustowych - 40 h (5 godzin wykładów, 35 godzin ćwiczeń)
 • Podstawy terapii manualnej tkanek miękkich w jednostkach chorobowych – 20 godzin seminaryjnych
 • Psychogenność w dolegliwościach narządu ruchu – 20 h (5 godzin wykładów i 15 godzin ćwiczeń)
 • Radiologia kliniczna – 20h (5h wykładów i 15h ćwiczeń)
 • Manipulacje stawowe – 20h (5h wykładów i 15h ćwiczeń)
 • Igłoterapia – 24h godziny ćwiczeń
 • Joga powięziowa i autoterapia – 15h godzin ćwiczeń
 • Patofizjologia bólu - 10h seminaryjnych

Główne efekty kształcenia w zakresie:

Wiedzy:

 1. Potrafi objaśnić budowę i funkcjonowanie układu mięśniowo-szkieletowego. Umie opisać topografię i funkcje poszczególnych struktur, które potrafi zlokalizować w badaniu palpacyjnym.
 2. Posiada wiedzę i potrafi scharakteryzować podstawowe jednostki i zespoły chorobowe narządu ruchu.
 3. Potrafi wymienić oraz scharakteryzować wskazania i przeciwwskazania do terapii z zastosowaniem terapii manualnej.
 4. Potrafi opisać podstawowe testy diagnostyczne wykorzystywane w terapii manualnej.
 5. Charakteryzuje czynniki mogące prowadzić do zaburzeń czynnościowych w układzie mięśniowo-powięziowym i kostno-stawowym oraz wskazuje działania profilaktyczne w tym zakresie.
 6. Potrafi dobierać program terapii indywidualnie do pacjenta, w zależności od dysfunkcji, jednostki chorobowej oraz możliwości  i predyspozycji pacjenta.

Umiejętności:

 1. Potrafi wykorzystać w procesie usprawniania pacjenta różnorodne techniki terapii manualnej.
 2. Potrafi wykonać zabiegi manualne z zakresu terapii tkanek miękkich, mobilizacji i manipulacji stawowych u chorych z różnymi chorobami i dysfunkcjami z uwzględnieniem ich stanu klinicznego.
 3. Potrafi przeprowadzić badania i testy funkcjonalne niezbędne do wykonania odpowiednich technik terapii manualnej.
 4. Dobiera właściwe badania diagnostyczne i funkcjonalne dla tworzenia, weryfikacji i modyfikacji programu terapeutycznego pacjentów z różnymi chorobami i dysfunkcjami.
 5. Tworzy, weryfikuje i modyfikuje program terapeutyczny pacjentów z różnymi dysfunkcjami w zależności od ich stanu klinicznego.
 6. Przewiduje skutki przebiegu różnego rodzaju zaburzeń czynności i stanów chorobowych oraz zaplanowanego postępowania terapeutycznego.
 7. Potrafi prowadzić edukacje prozdrowotną i działania profilaktyczne w zakresie zaburzeń czynnościowych w układzie mięśniowo-szkieletowym.
 8. Potrafi wykonać ćwiczenia z zakresu autoterapii zaburzeń w układzie mięśniowo-powięziowym oraz nauczyć poprawnego wykonywania tych technik zarówno w ramach profilaktyki jak i procesu terapeutycznego.

Kompetencji społecznych:

 1. Jest świadomy konieczności ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego.
 2. Jest świadomy własnych ograniczeń i potrafi określić zakres swoich kompetencji zawodowych.
 3. Jest zorientowany na współpracę i współdziałanie ze specjalistami innych dziedzin posiadających inne kompetencje zawodowe.
 4. Potrafi rozwiązywać problemy związane z wykorzystywaniem w praktyce klinicznej terapii manualnej.
 5. Propaguje i aktywnie kreuje zdrowy styl życia związany ze sprawnością i prawidłowym funkcjonowaniem układu ruchu człowieka.
 6. Wykorzystuje i promuje uznane światowe standardy stosowane w terapii manualnej.
 7. Wykazuje inicjatywę i kreatywność zarówno w działaniach o charakterze profilaktycznym jak i terapeutycznym.
Galilea Club
Galilea Shop
Instytut WSM
Liceum Akademickie WSEiT

Wielkopolska Szkoła Medyczna
Poliklinika WSEiT
Wydawnictwo WSEiT
Liceum Akademickie WSEiT
Newsletter
Najczęstsze pytania