Dołącz do społeczności WSEiT.

Dołącz do społeczności WSEiT.

Program studiów

Studia trwają 8 semestrów; w systemie niestacjonarnym;  zjazdy 9:00-19:00(sobota – niedziela).

Razem: 2008 godzin bezpośredniego kontaktu z wykładowcą; 1010 godzin wykładów i ćwiczeń oraz 1000 godzin zajęć klinicznych.

Przedmioty podstawowe i kierunkowe:  180h                   

Fizjologia/patofizjologia 10                   

Radiologia 20                   

Kardiologia 10

Embriologia 10

Neurologia/neuropsychologia 10                              

Ortopedia 10                              

Kinezjologia 20                   

Biomechanika 20                   

Medycyna ratunkowa/medycyna rodzinna 10                   

Komunikacja terapeuta-pacjent 10

Prowadzenie historii choroby pacjenta 10                   

Seminarium dyplomowe/EBM 10                              

Ból – podstawy naukowe i jego leczenie 10                   

Dietetyka 10

Farmakoterapia 10

 

Przedmioty bezpośrednio związane z osteopatią: 830 h

Techniki manipulacyjne 120

Techniki wisceralne 100

Techniki kranio-sakralne 100

Anatomia palpacyjna 80

Warsztaty kadawerowe 40

Terapia tkanek miękkich 120

Techniki powięziowe 80

Historia i filozofia osteopatii 10

Badanie i diagnostyka osteopatyczana 120

Fascial Distortion Model 60

                                                                                  

Praktyka kliniczna w Uczelni 600 h

Praktyka kliniczna poza Uczelnią 400 h                 

 

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy

 1.        Posiada poszerzoną wiedzę z zakresu przedmiotów podstawowych, kierunkowych oraz bezpośrednio związanych z osteopatią
 2.       Wymienia techniki leczenia tkanek osteopatycznych.
 3.       Opisuje techniki osteopatyczne oraz testy funkcjonalne.
 4.       Charakteryzuje specyfikę postępowania osteopatycznego w przeciążeniach, uszkodzeniach i obrażeniach związanych przede wszystkim z narządem ruchu. 
 5.       Wyjaśnia rolę osteopaty w zespole medycznym, w klubie sportowym.
 6. Zna metody doboru różnych form aktywności fizycznej w leczeniu i  podtrzymywaniu sprawności osób ze specjalnymi potrzebami w różnym wieku.
 7. Posiada pogłębioną wiedzę dla kształtowania, podtrzymywania i przywracania utraconej lub obniżonej funkcji narządów, sprawności oraz wydolności osobom w różnym wieku.
 8. Zna standardy międzynarodowe w zakresie osteopatii.
 9. Analizuje patogenezę, objawy kliniczne i przebieg określonych jednostek chorobowych, w aspekcie doboru optymalnych technik i racjonalnego stosowania środków osteopatii.
 10.   Zna zasady etyki oraz podstawy prawa autorskiego.

Efekty kształcenia w zakresie umiejętności

 1. Potrafi odpowiednio dostosować model postępowania osteopatycznego w zależności od interpretacji wyników diagnostycznych.
 2. Korzysta z różnych metod, dobierając odpowiednie techniki leczenia.
 3. Dobiera różne techniki i chwyty w różnych jednostkach chorobowych.
 4. Posługuje się technikami osteopatycznymi, przeprowadza testy funkcjonalne oraz wykorzystuje palpację.
 5. Planuje proces terapii i go zrealizuje, kontroluje jego przebieg  
 6. Potrafi wyjaśnić pacjentowi istotę jego dolegliwości i zaproponować terapię
 7. Potrafi analizować jakość i efektywność wykonywanych zabiegów terapeutycznych
 8. Potrafi przeprowadzić rozpoznanie różnicowe w oparciu o analizę danych z badań dla potrzeb osteopatii
 9. Potrafi interpretować wyniki badań dodatkowych dla potrzeb osteopatii
 10. Potrafi krytycznie interpretować informacje z piśmiennictwa
 11. Ocenia sprawność funkcjonalną pacjenta.
 12. Dobiera postępowanie profilaktyczne i lecznicze.  
 13. Stosuje metody osteopatii w różnych dziedzinach medycznych.

Efekty kształcenia w zakresie umiejętności społecznych

 1. Jest świadom konieczności ciągłego rozwoju zawodowego i uczenia się przez całe życie zawodowe.
 2. Potrafi organizować proces samokształcenia oraz inspirować uczenie się innych.
 3. Kooperuje w zespole. Potrafi podejmować decyzje w sytuacjach nagłych.
 4. Rozumie potrzebę współpracy z innymi specjalistami w procesie terapii.
 5. Ma poczucie odpowiedzialności za zdrowie i życie własne, pacjenta i osób współuczestniczących w przeprowadzaniu terapii.
 6. Dba o zaangażowanie się chorego w proces terapeutyczny.
 7. Efektywnie komunikuje się z pacjentem, przejawia postawę otwartości wobec jego potrzeb.
 8. Potrafi podejmować samodzielnie decyzje oraz brać za nie odpowiedzialność.
 9. Wykazuje inicjatywę i kreatywność w działaniu.

 Formy zaliczenia

 1.       Test wiedzy.
 2.       Zaliczenie pisemne i/lub ustne.
 3.       Obserwacja i ocena wykonania zadania praktycznego.
 4.       Obserwacja zachowania studenta na zajęciach.
Newsletter
Najczęstsze pytania