Medycyna osteopatyczna

Medycyna osteopatyczna

Program studiów

Studia trwają 8 semestrów; w systemie niestacjonarnym;  zjazdy 9:00-19:00(sobota – niedziela).

Razem: 2008 godzin bezpośredniego kontaktu z wykładowcą; 1010 godzin wykładów i ćwiczeń oraz 1000 godzin zajęć klinicznych.

Przedmioty podstawowe i kierunkowe:  180h                   

Fizjologia/patofizjologia 10                   

Radiologia 20                   

Kardiologia 10

Embriologia 10

Neurologia/neuropsychologia 10                              

Ortopedia 10                              

Kinezjologia 20                   

Biomechanika 20                   

Medycyna ratunkowa/medycyna rodzinna 10                   

Komunikacja terapeuta-pacjent 10

Prowadzenie historii choroby pacjenta 10                   

Seminarium dyplomowe/EBM 10                              

Ból – podstawy naukowe i jego leczenie 10                   

Dietetyka 10

Farmakoterapia 10

 

Przedmioty bezpośrednio związane z osteopatią: 830 h

Techniki manipulacyjne 120

Techniki wisceralne 100

Techniki kranio-sakralne 100

Anatomia palpacyjna 80

Warsztaty kadawerowe 40

Terapia tkanek miękkich 120

Techniki powięziowe 80

Historia i filozofia osteopatii 10

Badanie i diagnostyka osteopatyczana 120

Fascial Distortion Model 60

                                                                                  

Praktyka kliniczna w Uczelni 600 h

Praktyka kliniczna poza Uczelnią 400 h                 

 

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy

 1.        Posiada poszerzoną wiedzę z zakresu przedmiotów podstawowych, kierunkowych oraz bezpośrednio związanych z osteopatią
 2.       Wymienia techniki leczenia tkanek osteopatycznych.
 3.       Opisuje techniki osteopatyczne oraz testy funkcjonalne.
 4.       Charakteryzuje specyfikę postępowania osteopatycznego w przeciążeniach, uszkodzeniach i obrażeniach związanych przede wszystkim z narządem ruchu. 
 5.       Wyjaśnia rolę osteopaty w zespole medycznym, w klubie sportowym.
 6. Zna metody doboru różnych form aktywności fizycznej w leczeniu i  podtrzymywaniu sprawności osób ze specjalnymi potrzebami w różnym wieku.
 7. Posiada pogłębioną wiedzę dla kształtowania, podtrzymywania i przywracania utraconej lub obniżonej funkcji narządów, sprawności oraz wydolności osobom w różnym wieku.
 8. Zna standardy międzynarodowe w zakresie osteopatii.
 9. Analizuje patogenezę, objawy kliniczne i przebieg określonych jednostek chorobowych, w aspekcie doboru optymalnych technik i racjonalnego stosowania środków osteopatii.
 10.   Zna zasady etyki oraz podstawy prawa autorskiego.

Efekty kształcenia w zakresie umiejętności

 1. Potrafi odpowiednio dostosować model postępowania osteopatycznego w zależności od interpretacji wyników diagnostycznych.
 2. Korzysta z różnych metod, dobierając odpowiednie techniki leczenia.
 3. Dobiera różne techniki i chwyty w różnych jednostkach chorobowych.
 4. Posługuje się technikami osteopatycznymi, przeprowadza testy funkcjonalne oraz wykorzystuje palpację.
 5. Planuje proces terapii i go zrealizuje, kontroluje jego przebieg  
 6. Potrafi wyjaśnić pacjentowi istotę jego dolegliwości i zaproponować terapię
 7. Potrafi analizować jakość i efektywność wykonywanych zabiegów terapeutycznych
 8. Potrafi przeprowadzić rozpoznanie różnicowe w oparciu o analizę danych z badań dla potrzeb osteopatii
 9. Potrafi interpretować wyniki badań dodatkowych dla potrzeb osteopatii
 10. Potrafi krytycznie interpretować informacje z piśmiennictwa
 11. Ocenia sprawność funkcjonalną pacjenta.
 12. Dobiera postępowanie profilaktyczne i lecznicze.  
 13. Stosuje metody osteopatii w różnych dziedzinach medycznych.

Efekty kształcenia w zakresie umiejętności społecznych

 1. Jest świadom konieczności ciągłego rozwoju zawodowego i uczenia się przez całe życie zawodowe.
 2. Potrafi organizować proces samokształcenia oraz inspirować uczenie się innych.
 3. Kooperuje w zespole. Potrafi podejmować decyzje w sytuacjach nagłych.
 4. Rozumie potrzebę współpracy z innymi specjalistami w procesie terapii.
 5. Ma poczucie odpowiedzialności za zdrowie i życie własne, pacjenta i osób współuczestniczących w przeprowadzaniu terapii.
 6. Dba o zaangażowanie się chorego w proces terapeutyczny.
 7. Efektywnie komunikuje się z pacjentem, przejawia postawę otwartości wobec jego potrzeb.
 8. Potrafi podejmować samodzielnie decyzje oraz brać za nie odpowiedzialność.
 9. Wykazuje inicjatywę i kreatywność w działaniu.

 Formy zaliczenia

 1.       Test wiedzy.
 2.       Zaliczenie pisemne i/lub ustne.
 3.       Obserwacja i ocena wykonania zadania praktycznego.
 4.       Obserwacja zachowania studenta na zajęciach.
Galilea Club
Galilea Shop
Instytut WSM
Liceum Akademickie WSEiT

Wielkopolska Szkoła Medyczna
Poliklinika WSEiT
Wydawnictwo WSEiT
Liceum Akademickie WSEiT
Newsletter
Najczęstsze pytania