Ortopodologia

Ortopodologia

Program studiów

Razem: 290 godziny w tym 244 godziny mają charakter praktyczny

Forma kształcenia : kształcenie hybrydowe. W formie stacjonarnej organizowane są zajęcia praktyczne. W formie on-line za pomocą platformy ZOOM organizowane są Wykłady

Każdy przedmiot kończy się oceną. Egzamin dyplomowy: Opracowanie i omówienie projektu spersonalizowanego zabiegu w oparciu o studium przypadku

Nazwa przedmiotu w ćw/lab

 • Medyczne aspekty podologii 18/ 20
 • Biomechanika chodu 8/ 15
 • Zaawansowane metody diagnostyczne stóp 20
 • Podologia pielęgnacyjno-lecznicza 65
 • Materiały opatrunkowe i odciążeniowe w podologii 14
 • Zabiegi fizykalne w obrębie stopy 15
 • Projektowanie wkładek ortopedycznych i ortez indywidualnych 35
 • Składniki aktywne w podologii 10
 • Terapie tkanek miękkich w ortopodologii 3 /40
 • Plastrowanie statyczne i dynamiczne w obrębie stopy i stępu 15
 • Prawne i ekonomiczne aspekty działaności gospodarczej 7/ 5

Efekty kształcenia w zakresie:

Wiedzy

 •   wyjaśnić wzajemne zależności pomiędzy obrazem stanu skóry i zmian w aparacie paznokciowym a zmianami strukturalnymi w obrębie stopy,
 •   wyjaśnić relację pomiędzy dolegliwościami bólowymi  w obrębie stóp a  zmianami w narządzie  ruchu.
 •   omówić zmiany wynikające z przeciążeń i zwyrodnień stawów stóp i tkanek miękkich

Umiejętności

 •   przeprowadzić analizę biomechaniczną chodu w warunkach prawidłowych a także zaburzeniach funkcjonowania narządu ruchu
 •   przeprowadzić ocenę funkcjonalną stopy w kontekście zdrowia, przeciążeń i zwyrodnień stawów stóp i/lub  zmian dermatologicznych z wykorzystaniem urządzeń diagnostycznych
 •   zaplanować i przeprowadzić spersonalizowaną  terapię stopy
 •    zaplanować i wykonać  odciążenia i indywidualne wkładki ortopedyczne
 •   wykonać zabieg pielęgnacyjno-leczniczy skóry stóp i aparatu paznokciowego.

Kompetencji społecznych

 •   potrafi wziąć odpowiedzialność za podejmowane przez siebie decyzje
 •   przestrzega RODO, tajemnicy zawodowej  dotyczącej stanu pacjenta i przebiegu procesu terapeutycznego
 •   jest gotów do podjęcia współpracy ze specjalistami innych dziedzin medycyny dla dobra pacjenta
 •   jest świadom konieczności ustawicznego doskonalenia kompetencji zawodowych

Kierownik Studiów

dr Sława Połoczańska-Godek s.godek@wseit.edu.pl 

Galilea Club
Galilea Shop
Instytut WSM
Liceum Akademickie WSEiT

Wielkopolska Szkoła Medyczna
Poliklinika WSEiT
Wydawnictwo WSEiT
Liceum Akademickie WSEiT
Newsletter
Najczęstsze pytania