Podologia zabiegowa

Podologia zabiegowa

Program

Razem: 268 godzin w tym 213 godziny mają charakter praktyczny

Forma kształcenia: kształcenie hybrydowe. W formie stacjonarnej organizowane są zajęcia praktyczne. W formie on-line za pomocą platformy ZOOM organizowane są wykłady. Każdy przedmiot kończy się oceną. 

Egzamin dyplomowy: Opracowanie i omówienie projektu spersonalizowanego zabiegu w oparciu o studium przypadku

Nazwa przedmiotu w ćw/lab

 • Medyczne aspekty podologii 18/20
 • Biomechanika chodu 8/15
 • Zaawansowane metody diagnostyczne stóp 0/20
 • Podologia pielęgnacyjno-lecznicza 0/65
 • Materiały opatrunkowe i odciążeniowe w podologii 0/14
 • Zabiegi fizykalne w obrębie stopy 0/15
 • Projektowanie wkładek ortopedycznych i ortez indywidualnych 0/35
 • Składniki aktywne w podologii 10/0
 • Terapie tkanek miękkich w ortopodologii 28/40
 • Plastrowanie statyczne i dynamiczne w obrębie stopy i stępu 0/15
 • Prawne i ekonomiczne aspekty działaności gospodarczej 7/5

Efekty kształcenia

Wiedza

Uczestnik potrafi:

 •   wyjaśnić wzajemne zależności pomiędzy obrazem stanu skóry i zmian w aparacie paznokciowym a zmianami strukturalnymi w obrębie stopy,
 •   wyjaśnić relację pomiędzy dolegliwościami bólowymi  w obrębie stóp a daną jednostką chorobową
 •   omówić zmiany wynikające z przeciążeń i zwyrodnień stawów stóp i tkanek miękkich

Umiejętności

  Uczestnik potrafi:

 •   przeprowadzić ocenę funkcjonalną stopy w kontekście zdrowia, przeciążeń i zwyrodnień stawów stóp i/lub  zmian dermatologicznych z wykorzystaniem urządzeń diagnostycznych
 •   pobrać materiał mykologiczny
 •   zaplanować i przeprowadzić spersonalizowaną  terapię stopy
 •    wykonać  odciążenia
 •   wykonać zabieg pielęgnacyjno-leczniczy skóry stóp i aparatu paznokciowego.

Kompetencje społeczne Uczestnika

 •   potrafi wziąć odpowiedzialność za podejmowane przez siebie decyzje
 •   przestrzega RODO, tajemnicy zawodowej  dotyczącej stanu pacjenta i przebiegu procesu terapeutycznego
 •   jest gotów do podjęcia współpracy ze specjalistami innych dziedzin medycyny dla dobra pacjenta
 •   jest świadom konieczności ustawicznego doskonalenia kompetencji zawodowych
Galilea Club
Galilea Shop
Instytut WSM
Liceum Akademickie WSEiT

Wielkopolska Szkoła Medyczna
Poliklinika WSEiT
Wydawnictwo WSEiT
Liceum Akademickie WSEiT
Newsletter
Najczęstsze pytania