Dołącz do społeczności WSEiT.

Dołącz do społeczności WSEiT.

Stymulacja rozwoju dziecka - wczesne wspomaganie

Oferta tych studiów skierowana jest do  osób  pracujących z dziećmi z wyzwaniami rozwojowymi w wieku 0-8  roku życia absolwentów kierunków: fizjoterapia, pedagogika, pedagogika specjalna, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, pedagogika wczesnoszkolna, logopedia, psychologia, pielęgniarstwo, położnictwo, wychowanie fizyczne.

Cele i zakres merytoryczny

Studia te zostały stworzone w odpowiedzi na głęboką potrzebę poszerzenia swoich kompetencji ze strony osób reprezentujących wymienione powyżej grupy zawodowe, których powołaniem jest praca z niemowlętami oraz dziećmi na najwcześniejszych etapach edukacji. 

Cel:

- nabycie umiejętności rozpoznania problemów związanych z nieprawidłowościami w rozwoju dziecka,

- nabycie umiejętności ustalania kierunku działania – tworzenie planu pracy z dzieckiem i rodziną, opiekunami.

- nabycie umiejętności tworzenia diagnoz funkcjonalnych-zrozumienie potrzeby pracy w zespole.

 

Program studiów został skomponowany w ten sposób, aby dostarczyć słuchaczom wiedzy i umiejętności praktycznych, potrzebnych do jak najwcześniejszego wykrycia nieprawidłowości w rozwoju dziecka, a następnie zaplanowanie i wdrożenie działań terapeutycznych. Tylko wczesna interwencja i rzeczowe, kompleksowo zaplanowane działania z zakresu rehabilitacji i rewalidacji pozwalają na osiągnięcie wymiernego rezultatu i umożliwiają uruchomienie potencjału tkwiącego w dziecku oraz jego najbliższym otoczeniu, prowadzącego – bądź dającego szansę – na długofalową poprawę.

Bardzo bliska jest nam idea holistycznego spojrzenia na „małego człowieka” – i postrzegamy go jako jedność również w chorobie czy niepełnosprawności. Z tego powodu w programie studiów oprócz przedmiotów klasycznych – ugruntowujących wiedzę z zakresu pediatrii (przyczyn i objawów schorzeń wieku dziecięcego) czy Oceny Rozwoju Dziecka – znalazła się Metoda Weroniki Sherborne (integrujące całą rodzinę), a także Masaż Shantala, sprzyjający budowaniu więzi pomiędzy rodzicami (która bywa trudna, gdy dziecko rodzi się niepełnosprawne).

Ponadto w czasie trwania studiów słuchacze będą mogli zapoznać się ze współczesną koncepcją rehabilitacji neurorozwojowej. W tym celu omówione zostaną: Metoda Integracji Sensorycznej, Metoda NDT-Bobath, oraz pielęgnacja wspomagająca rozwój dziecka.

Tak skomponowany program pozwala na lepsze odnalezienie się w zespole terapeutycznym, co prowadzi  do poprawy komunikacji pomiędzy poszczególnymi członkami zespołu, a w konsekwencji służy dobru dziecka.

Od słuchaczy oczekiwać będziemy zaangażowania i ciężkiej pracy, ale też głębokiej empatii i wrażliwej, rozumiejącej postawy.

Zajęcia prowadzone przez doświadczonych specjalistów będą miały głównie charakter praktyczny.

Certyfikaty w ramach studiów podyplomowych

Uczestnicy studiów podyplomowych „STYMULACJA ROZWOJU DZIECKA- WCZESNE WSPOMAGANIE” oprócz świadectwa ukończenia studiów otrzymają 3 dodatkowe certyfikaty potwierdzające zdobytą wiedzę w zakresie:

  • Międzynarodowy Certyfikat Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne – I stopnia (basic), prowadzonego przez Międzynarodowego Nauczyciela tej metody - mgr Dariusza Okrzesika, współautora książki: M. Bogdanowicz., D. Okrzesik: „Opis i planowanie zajęć wg Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne”
  • Międzynarodowy Certyfikat Holenderskiej Szkoły Masażu Shantala Special Care -  poziom podstawowy (basic), prowadzony przez Instruktorkę Szkoły Holenderskiej – mgr Agnieszkę Paczkowską
  • Certyfikat INPP- szkolenie podstawowe – upoważniający do prowadzenia zajęć grupowych wg Programu dr Sally Goddard

Dodatkowe atuty studiów:

  • zajęcia z doświadczoną, starannie dobraną kadrą, posiadającą wieloletnie doświadczenie terapeutyczne
  • zajęcia z zakresu metod neurofizjologicznych, z wykorzystaniem profesjonalnych pomocy dydaktycznych – piłek, lalek itp.
  • praktyczne zajęcia z udziałem dzieci, analiza materiału filmowego
  • zajęcia z Integracji Sensorycznej w odpowiednio przygotowanej sali.

Kadra dydaktyczna

Kierownik studiów podyplomowych

dr n.med. Małgorzata Chochowska – kierownik i autor programu studiów; fizjoterapeuta i terapeuta manualny. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej, Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii i Polskiego Towarzystwa Medycyny Manualnej w Modelu Holistycznym. Ukończyła kilkanaście szkoleń z zakresu terapii manualnej i medycyny mięśniowo-powięziowej, m.in.: Techniki Energizacji Mięśni, Terapia Punktów Spustowych, Masaż Tkanek Głębokich, Funkcjonalna Terapii Manualnej, Metoda Mulligana, Metoda McKenzie, Kinesiologytaping, Taping w urazach Sportowych, Kurs Integracji Strukturalnej, liczne kursy z zakresu Rozluźniania Mięśniowo-Powięziowego. Jest autorką kilkudziesięciu publikacji naukowych z dziedziny neurofizjologii, terapii manualnej i fizykoterapii. Prowadzi badania z zakresu terapii manualnej tkanek miękkich i rozluźniania mięśniowo-powięziowego. Współpracuje z Katedrą Medycyny Społecznej, Zakładem Patofizjologii Narządu Ruchu oraz Katedrą Biofizyki Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Interesuje się medycyną holistyczną.

mgr Agnieszka Paczkowska – fizjoterapeutka, oligofrenopedagog. Ukończyła wiele szkoleń z zakresu fizjoterapii dziecięcej. Certyfikowany terapeuta Metody Integracji Sensorycznej, trener i certyfikowany terapeuta Metody Integracji Odruchów (INPP), certyfikowany terapeuta Metody Johansen’a (IAS) oraz instruktor Holenderskiej Szkoły Masażu Shantala. Przez kilka lat pracowała w szkole życia z dziećmi ze znaczną i głęboką niepełnosprawnością, obecnie prowadzi prywatną praktykę. W ramach studiów prowadzi zajęcia z zakresu: Współczesnych Metod Neurorozwojowych, Masaż Shantala  oraz Metody Integracji Sensorycznej.

mgr Edyta Wdowiak – fizjoterapeutka. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu, Wielkopolskim Centrum Edukacji Medycznej. Od 2000 roku pracuje jako fizjoterapeuta oraz pełni funkcję koordynatora ds. rehabilitacji w Dziennym Ośrodku Rehabilitacyjnym "Bartek" w Poznaniu. Certyfikowany terapeuta Metody NDT Bobath, metody NDT Bobath Baby oraz certyfikowany terapeuta metody Integracji Sensorycznej. Dodatkowo ukończyła szkolenia z zakresu podstaw terapii neurokinezjologicznej wg Vojty, kurs Kinesiotapingu i Kinesiotapingu w Pediatrii oraz kurs Terapii Cranio-Sacralnej wg Upllegera. W ramach studiów prowadzi zajęcia z Oceny Rozwoju Dziecka i Współczesnych Metod Neurorozwojowych 

mgr Anna Dolczewska – Samela – absolwentka psychologii specjalność: kliniczna oraz seksuologia. Certyfikat terapeuty uzyskała w berlińskim Instytucie Miltona Eriksona. Prowadzi własny gabinet poradnictwa i terapii psychologicznej i seksuologicznej dla dorosłych, młodzieży i dzieci, par oraz rodzin ‘Od*Nowa’. Prowadzi treningi, warsztaty oraz szkolenia dla personelu medycznego, pedagogów, psychologów, nauczycieli oraz rodziców z zakresu zdrowia psychicznego i seksualnego dorosłych, dzieci i młodzieży, w tym z zakresu problematyki uzależnień. Przez ponad 12 lat była asystentem w Zakładzie Psychologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu prowadząc zajęcia dydaktyczne dla studentów wszystkich kierunków. Aktualnie prowadzi na kilku uczelniach zajęcia dla studentów studiów licencjackich, magisterskich i podyplomowych z zakresu Komunikacji z pacjentem, Seksuologii, Psychologii dzieci i młodzieży, Psychologii klinicznej i Psychologii zdrowia. Ściśle współpracuje z Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Państwową Inspekcją Sanitarną w Poznaniu i w Lesznie oraz Polskim Towarzystwem Oświaty Zdrowotnej w zakresie organizacji konferencji i szkoleń. W ramach studiów prowadzi zajęcia z zakresu: Psychologii Rozwoju Dziecka, Psychologii Klinicznej.

lek. med. Magdalena Inczewska – jest znanym pediatrą, członkiem Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego. Ukończyła Uniwersytet Medyczny w Poznaniu. Od 2001 roku pracuje w Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem, w Szpitalu Dziecięcym im. B. Krysiewicza. Prowadzi również swoją prywatną praktykę lekarską. W ramach studiów prowadzi zajęcia z zakresu: Pediatrii.

Newsletter
Najczęstsze pytania