Dołącz do społeczności WSEiT.

Dołącz do społeczności WSEiT.

Program studiów

› Czas trwania studiów: 2 semestry

› Razem: 315 godzin; w tym wykłady 85 godzin i  230 godzin ćwiczeń

 • Podstawy pediatrii- 20 h
 • podstawy neurologii dziecięcej – 5 h
 • podstawy psychiatrii dziecięcej- 5 h
 • psychologia rozwoju dziecka- 20 h
 • ocena rozwoju dziecka-20 h
 • metody psychomotoryczne -aha- 20 h
 • terapia mowy- 20 h
 • alternatywne sposoby porozumiewania się osób niepełnosprawnych-10h
 • stymulacja mowy i jej usprawnianie poprzez narzędzia sztuki- 10 h
 • autyzm- rozpoznanie i terapia- 10 h
 • współczesne metody neurorozwojowe-  40 h
 • integracja odruchów- inpp- 20h
 • oligofrenopedagogika- 10h
 • tyflopedagogika- 10h
 • surdopedagogika- 10 h
 • masaż shantala- 20 h
 • metoda ruchu rozwijającego w. Sherborne- 20 h
 • metoda montessori- 20 h
 • metoda integracji sensorycznej- 20 h
 • zagadnienia prawne- przepisy, ustawy- 5 h

Główne efekty kształcenia w zakresie:

Wiedzy

 • Potrafi scharakteryzować podstawowe pojęcia z zakresu patologii ogólnej i zmiany patofizjologiczne odnoszące się do jednostek chorobowych wieku dziecięcego, niezbędne do prawidłowego planowania i realizacji procesu usprawniania
 • Potrafi scharakteryzować rozwój psychomotoryczny dziecka
 • Potrafi wymienić i opisać narzędzia diagnostyczne i metody oceny dziecka, stosowane dla potrzeb prowadzonego usprawniania
 • Rozumie i potrafi zinterpretować podstawowe reakcje dziecka na chorobę, uraz i niepełnosprawność
 • Posiada wiedzę na temat zjawisk istotnych dla różnego rodzaju niepełnosprawności oraz łagodzenia jej skutków
 • Potrafi wymienić, opisać i interpretować podstawowe pojęcia dotyczące niepełnosprawności ze szczególnym uwzględnieniem wieku dziecięcego
 • Potrafi dobierać metody pracy w zależności od jednostki chorobowej i stopnia niepełnosprawności dziecka
 • Rozumie mechanizmy działania określonych metod neurofizjologicznych oraz innych, stosowanych w procesie usprawniania dzieci z różnymi jednostkami chorobowymi
 • Rozumie wagę wpływu właściwej opieki i pielęgnacji na rozwój dziecka

Umiejętności

 • Umie samodzielnie zaplanować, a także częściowo przeprowadzić terapię dziecka z wykorzystaniem elementów metod neurofizjologicznych i innych metod stosowanych w rehabilitacji dzieci
 • Umie samodzielnie wykonać masaż dziecka z uwzględnieniem jego stopnia niepełnosprawności czy prezentowanej jednostki chorobowej
 • Potrafi poprowadzić zajęcia z zakresu metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
 • Potrafi poprowadzić zajęcia z zakresu pływania niemowląt
 • Potrafi przeprowadzić zajęcia z zakresu Metody Integracji Sensorycznej
 • Potrafi przeprowadzić zajęcia z zakresu Rehabilitacji Mowy
 • Potrafi przeprowadzić ocenę funkcjonalna dziecka, stosowanie do prezentowanej jednostki chorobowej i stopnia niepełnosprawności
 • Potrafi komunikować się z dzieckiem, uwzględniając jego poziom rozwoju czy stopień niepełnosprawności
 • Potrafi udzielić wsparcia niepełnosprawnemu dziecku i jego rodzinie

Kompetencji społecznych

 • Rozumie potrzebę ustawicznego kształcenia w dziedzinie związanej bezpośrednio z rozpoznawaniem nieprawidłowości w rozwoju dziecka i prowadzeniem terapii
 • Potrafi prosić o konsultację i z uwagą wysłuchuje uwag specjalistów z dziedzin pokrewnych
 • Przyjmuje dobro dziecka i jego rodziców/opiekunów za wartość najwyższą
 • Przestrzega właściwych relacji z dzieckiem, jego rodzicami/opiekunami i innymi osobami z otoczenia dziecka
 • Okazuje zrozumienie dla problemów wynikających z niepełnosprawności/choroby dziecka
 • Okazuje tolerancję dla postaw i zachowań wynikających z odmiennych uwarunkowań społecznych i kulturowych
 • Przestrzega tajemnicy zawodowej, dotyczącej stanu pacjenta i przebiegu procesu terapeutycznego
 • Potrafi pracować w zespole terapeutycznym
 • Potrafi wziąć odpowiedzialność za podejmowane przez siebie decyzje
Newsletter
Najczęstsze pytania