Dołącz do społeczności WSEiT.

Dołącz do społeczności WSEiT.

Program studiów

Studia trwają 2 semestry; w systemie niestacjonarnym;  zjazdy (sobota – niedziela)

Razem: 333 godziny; w tym 58 godzin wykładów i 275 godzin ćwiczeń

 • Anatomia palpacyjna – 50 h (5 godzin wykładów, 45 godzin ćwiczeń)
 • Mobilizacje stawów w oparciu o techniki energizacji mięśni – 40 h (10 godzin wykładów, 30 godzin ćwiczeń)
 • Podstawy integracji strukturalnej w oparciu o taśmy anatomiczne - 40 h (5 godzin wykładów, 35 godzin ćwiczeń)
 • Terapia wisceralna – 18 (3 godziny wykładów, 15 godzin ćwiczeń)
 • Masaż tkanek głębokich – 80 h (5 godzin wykładów, 75 godzin ćwiczeń)
 • Terapia punktów spustowych - 60 h (5 godzin wykładów, 55 godzin ćwiczeń)
 • Podstawy terapii manualnej tkanek miękkich w jednostkach chorobowych – 20 godzin wykładów
 • Psychogenność w dolegliwościach narządu ruchu – 20 h (5 godzin wykładów i 15 godzin ćwiczeń)
 • Terapia Thera Cane – 5 h ćwiczeń

Główne efekty kształcenia w zakresie:

Wiedzy

 1. Potrafi objaśnić budowę i funkcjonowanie układu mięśniowo-szkieletowego. Umie opisać topografię i funkcje poszczególnych struktur, które potrafi zlokalizować w badaniu palpacyjnym
 2. Posiada wiedzę i potrafi scharakteryzować podstawowe jednostki i zespoły chorobowe narządu ruchu
 3. Potrafi wymienić oraz scharakteryzować wskazania i przeciwwskazania do terapii z zastosowaniem terapii manualnej tkanek miękkich
 4. Potrafi opisać podstawowe testy diagnostyczne wykorzystywane w terapii manualnej tkanek miękkich
 5. Charakteryzuje czynniki mogące prowadzić do zaburzeń czynnościowych w układzie mięśniowo-powięziowym i wskazuje działania profilaktyczne w tym zakresie
 6. Potrafi dobierać program terapii indywidualnie do pacjenta, w zależności od dysfunkcji i jednostki chorobowej

Umiejętności

 1. Potrafi wykorzystać w procesie usprawniania pacjenta różnorodne techniki terapii manualnej tkanek miękkich
 2. Potrafi wykonać zabiegi manualne z zakresu terapii tkanek miękkich u chorych z różnymi chorobami i dysfunkcjami z uwzględnieniem ich stanu klinicznego
 3. Potrafi przeprowadzić badania i testy funkcjonalne niezbędne do wykonania odpowiednich technik terapii manualnej tkanek miękkich
 4. Dobiera właściwe badania diagnostyczne i funkcjonalne dla tworzenia, weryfikacji i modyfikacji programu terapeutycznego pacjentów z różnymi chorobami i dysfunkcjami
 5. Tworzy, weryfikuje i modyfikuje program terapeutyczny pacjentów z różnymi dysfunkcjami w zależności od ich stanu klinicznego
 6. Przewiduje skutki przebiegu różnego rodzaju zaburzeń czynności i stanów chorobowych oraz zaplanowanego postępowania terapeutycznego
 7. Potrafi prowadzić edukacje prozdrowotną i działania profilaktyczne w zakresie zaburzeń czynnościowych w układzie mięśniowo-powięziowym
 8. Potrafi wykonać ćwiczenia z zakresu autoterapii zaburzeń w układzie mięśniowo-powięziowym oraz nauczyć poprawnego wykonywania tych technik zarówno w ramach profilaktyki jak i procesu terapeutycznego

Kompetencji

 1. Jest świadomy konieczności ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego
 2. Jest świadomy własnych ograniczeń i potrafi określić zakres swoich kompetencji zawodowych
 3. Jest zorientowany na współpracę i współdziałanie ze specjalistami innych dziedzin posiadających inne kompetencje zawodowe
 4. Potrafi rozwiązywać problemy związane z wykorzystywaniem w praktyce klinicznej terapii manualnej tkanek miękkich
 5. Propaguje i aktywnie kreuje zdrowy styl życia związany ze sprawnością i prawidłowym funkcjonowaniem układu mięśniowo-powięziowego człowieka 
 6. Wykorzystuje i promuje uznane światowe standardy stosowane w terapii manualnej tkanek miękkich
 7. Wykazuje inicjatywę i kreatywność zarówno w działaniach o charakterze profilaktycznym jak i terapeutycznym
Newsletter
Najczęstsze pytania