Dołącz do społeczności WSEiT.

Dołącz do społeczności WSEiT.

Stypendia

POMOC MATERIALNA

We WSEiT funkcjonuje system pomocy materialnej dla studentów.

Podstawy prawne regulujące przyznawanie pomocy materialnej:

Zał. A Sposób dokumentowania sytuacji materialnej oraz ustalania dochodu studenta

Zał. B Punktacja osiągnięć studenta oraz średniej ocen

Środki finansowe pochodzą z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a dotacja przeznaczona jest na:

  • stypendium socjalne,
  • stypendium dla osób niepełnosprawnych,
  • zapomogi,
  • oraz stypendium rektora.

Wnioski o stypendium socjalne i stypendium dla osób niepełnosprawnych należy składać w semestrze zimowym do 30 października; w semestrze letnim do 25 lutego, o stypendium Rektora w semestrze zimowym do 30 października; w semestrze letnim do 28 lutego w Biurze Obsługi Studenta właściwych wydziałów w wyznaczonych godzinach obsługi studentów.

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi pomocy materialnej zawartymi w poszczególnych zakładkach.

Druki dostępne będą od 1 października 2021

 

STYPENDIUM MNiSW

Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia może być przyznane studentowi posiadającemu wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane ze studiami lub wybitne osiągnięcia w sporcie. 

Stypendia Ministra przyznaje studentom minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego na wniosek rektora uczelni zaopiniowany przez radę podstawowej jednostki organizacyjnej, a w przypadku uczelni nieposiadającej podstawowej jednostki organizacyjnej – przez senat uczelni.

Studenci zainteresowani uzyskaniem Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia składają wnioski w Biurze Obsługi Studenta do  – 30.09 br.

Po pozytywnym zaopiniowaniu ww. wniosków przez Senat Uczelni w październiku br. dokumenty zostaną wysłane do ministerstwa, gdzie zostanie podjęta ostateczna decyzja.

Szczegółowe informacje: http://www.nauka.gov.pl/stypendia-ministra/

Galilea Club
Galilea Shop
Instytut WSM
Liceum Akademickie WSEiT

Wielkopolska Szkoła Medyczna
Poliklinika WSEiT
Wydawnictwo WSEiT
Liceum Akademickie WSEiT
Newsletter
Najczęstsze pytania