Dołącz do społeczności WSEiT.

Dołącz do społeczności WSEiT.

Stypendium Rektora

Stypendium Rektora przyznawane jest przez Rektora Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii na wniosek studenta.

Stypendium może otrzymać student studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych, który w poprzednim roku akademickim:

 •   uzyskał wysoką średnią ocen,
 •   lub posiada osiągnięcia naukowe,
 •   lub osiągnięcia artystyczne,
 •   lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

Dane osiągnięcie nie może być wykazywane więcej niż jeden raz w trakcie studiów.

Wszystkie osiągnięcia punktowane są zgodnie z załącznikiem do Regulaminu pomocy materialnej 2019-2020:

Punktacja osiągnięć studenta oraz średniej ocen.

Termin składania wniosków:

 • w semestrze zimowym do 30 października;
 • w semestrze letnim do 28 lutego.

w Biurze Obsługi Studenta właściwych wydziałów.

W semestrze letnim składany jest wyłącznie uproszczony wniosek bez dodatkowej dokumentacji i załączników.

Sposób składania wniosków:

 1.      Wniosek należy wypełnić podając niezbędne informacje nt. osiągnięć
 2.      Wydrukowany wniosek wraz z załącznikami (certyfikaty, publikacje itp.) należy złożyć w Dziekanacie w terminie do 30 października 2019 r.

Dokumenty do złożenia:

wydrukowany wniosek o przyznanie stypendium – należy wybrać wniosek w jednej kategorii:

 Wysoka średnia ocen to:

 •         średnia nie mniejsza niż 4,30,
 •         średnia ocen wyliczona się na podstawie ocen z zaliczeń wszystkich zajęć i wszystkich egzaminów przewidzianych w planie studiów oraz w indywidualnej ścieżce studiów obowiązujących studenta w danym roku,
 •         średnia arytmetyczna wyliczona bez zaokrągleń, do drugiego miejsca po przecinku.

Osiągnięcia naukowe to:

 •         opublikowane prace naukowe lub popularnonaukowe w poprzednim roku akademickim
 •         czynny udział w sesjach naukowych
 •         inne osiągnięcia naukowe czyli uzyskanie grantu badawczego, udział w programie badawczym, udział w wymianie międzynarodowej lub międzyuczelnianej.

Osiągnięcia artystyczne to w szczególności osiągnięcia w dziedzinie sztuk fotograficzno-plastycznych, literacko-poetyckich, teatralno-recytatorskich, muzyczno-tanecznych o ile wyżej wymienione osiągnięcie nie stanowi podstawy do zaliczenia przedmiotu objętego programem studiów lub nie wchodzi w zakres obowiązków wynikających ze stosunku pracy.

Osiągnięcia sportowe to wysokie wyniki sportowe na szczeblu krajowym i/lub międzynarodowym.

O przyznanie stypendium student może ubiegać się:

 • nie wcześniej, niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów pierwszego stopnia pod warunkiem zaliczenia tego roku w terminie określonym planem studiów i uzyskania wpisu na kolejny semestr lub rok studiów,
 • student I roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w ciągu roku od ukończenia studiów I stopnia, który na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia spełnił wszystkie kryteria ubiegania się o stypendium.

Stypendium Rektora otrzymuje student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:

a) laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego o których mowa w przepisach o systemie oświaty,

b) medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.

Stypendium rektora przysługuje na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych magisterskich jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat. Przy obliczaniu 6-letniego okresu studiowania liczy się każdy rozpoczęty semestr studiów.

Stypendium rektora nie przysługuje studentowi posiadającemu tytuł zawodowy: magistra, magistra inżyniera albo równorzędny; licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia (stosuje się również do osób posiadających tytuły zawodowe uzyskane za granicą).

Zasady te obowiązują niezależnie od kierunku, wydziału i uczelni, na której odbywane są studia.

Galilea Club
Galilea Shop
Instytut WSM
Liceum Akademickie WSEiT

Wielkopolska Szkoła Medyczna
Poliklinika WSEiT
Wydawnictwo WSEiT
Liceum Akademickie WSEiT
Newsletter
Najczęstsze pytania