Dołącz do społeczności WSEiT.

Dołącz do społeczności WSEiT.

Stypendium socjalne

Stypendium socjalne - podstawowe informacje

Stypendium socjalne przyznawane jest studentowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej, na jego wniosek.

Termin składania wniosków:

 • w semestrze zimowym do 25 października;
 • w semestrze letnim do 25 lutego
 • w Biurze Obsługi Studenta właściwych wydziałów.

Dochód netto na jedną osobę w rodzinie, uprawniający do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2019/2020 zostaje ustalony przez rektora, w porozumieniu z Samorządem Studenckim Zarządzenie Rektora.

UWAGA!

W przypadku wykazania dochodu netto poniżej kwoty 528 zł. na członka rodziny wymagane jest zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i rodziny studenta.

Niedostarczenie zaświadczenia skutkuje odmową przyznania stypendium socjalnego.

 Stypendium socjalne przysługuje na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat studiowania. Przy obliczaniu 6-letniego okresu studiowania liczy się każdy rozpoczęty semestr studiów. Zasady te obowiązują niezależnie od kierunku, wydziału i uczelni, na której odbywane są studia.

Stypendium socjalne nie przysługuje studentowi posiadającemu tytuł zawodowy: magistra, magistra inżyniera albo równorzędny, licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia (przepis stosuje się do osób posiadających tytuły zawodowe uzyskane za granicą).

Student studiujący równocześnie na więcej niż jednym kierunku może pobierać stypendium socjalne tylko na jednym kierunku, według własnego wyboru.

 Student, któremu przyznano stypendium socjalne, może w szczególnie uzasadnionych przypadkach (takich jak: sieroctwo, otrzymywanie zasiłków z ośrodka pomocy społecznej, utrudniony dojazd na Uczelnię) otrzymać je w zwiększonej wysokości.

 Stypendium socjalne i stypendium socjalne w zwiększonej wysokości przyznawane jest na jeden semestr, tj. na okres do 5 miesięcy, tj.  w okresie od października do lutego w semestrze zimowym lub od marca do lipca – w semestrze letnim. 

 W przypadku, gdy obrona pracy dyplomowej wypada w miesiącu wcześniejszym aniżeli określony w decyzji – wówczas stypendium wypłacane jest do miesiąca obrony.

Co należy złożyć w Biurze Obsługi Studenta

W Biurze Obsługi Studenta należy złożyć:

w przypadku studenta samodzielnego finansowo  -  Oświadczenie o samodzielności finansowej zał. D oraz:

 • zaświadczenia z urzędu skarbowego studenta i członków rodziny studenta o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych;
 • zaświadczenia z urzędu skarbowego członków rodziny studenta  rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki (jeżeli dotyczy);
 • oświadczenia studenta i członków rodziny studenta o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki;
 • zaświadczenia studenta i członków rodziny studenta zawierające informację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki
 • oświadczenie osoby bezrobotnej (niezarejestrowanej) zał. A-3 

W przypadku łącznego rozliczania się rodziców z osiągniętego dochodu, student zobowiązany jest przedłożyć odrębne zaświadczenia dla każdego z nich. W przypadku, gdy w rodzinie studenta są osoby uczące się lub studiujące:

 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka do 18. roku życia,
 • zaświadczenie ze szkoły lub zaświadczenie z uczelni wyższej o pobieraniu nauki - osoby od 18. roku życia do 26. roku życia, (a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia),
 • w przypadku, gdy w rodzinie studenta wychowuje się dziecko niepełnosprawne bez względu na wiek: orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

 W przypadku uzyskania/utraty dochodu w 2018 lub/i 2019 - (patrz: uzyskanie i utrata dochodu) oświadczenia o dochodzie uzyskanym lub/i utraconym wraz z dokumentami potwierdzającymi okoliczności uzyskania/utraty dochodu. 

Szczegółowy wykaz dokumentacji potwierdzającej skład i dochód rodziny znajduje się w załącznik  A Sposób dokumentowania sytuacji materialnej oraz ustalania dochodu studenta do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii  im. prof. Kazimiery Milanowskiej.

Skład rodziny studenta

Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne uwzględnia się dochody osiągane przez:

1) studenta,

2) małżonka studenta,

3) rodziców, opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych studenta,  

4) będące na utrzymaniu wyżej wymienionych osób dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów - do ich  ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.

Sposób obliczania dochodu na członka rodziny studenta:

Dochód miesięczny obliczony zostaje na podstawie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego:

- od kwoty dochodu za rok 2018 odejmuje się:

 • kwotę podatku,
 • kwotę składki na ubezpieczenie społeczne,
 • kwotę opłaconego ubezpieczenia zdrowotnego na podstawie zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 Uzyskana suma dzielona jest przez liczbę miesięcy uzyskiwania dochodu (np.12)

 Miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne ustala się na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Dochody uwzględnianie przy ustalaniu sytuacji materialnej studenta:

Na podstawie Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych:

Ilekroć w ustawie jest mowa o dochodzie – oznacza to, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób:

a) przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032, z późn. zm.2) ), pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne,

b) dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,

c) inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych:

 • renty określone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,
 • renty wypłacone osobom represjonowanym i członkom ich rodzin, przyznane na zasadach określonych w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,
 • świadczenia pieniężne, dodatek kompensacyjny oraz ryczałt energetyczny określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud md uranu i batalionach budowlanych,
 • dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny określone w przepisach o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
 • świadczenia pieniężne określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę Niemiecką lub Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich,
 • ryczałt energetyczny, emerytury i renty otrzymywane przez osoby, które utraciły wzrok w wyniku działań wojennych w latach 1939 – 1945 lub eksplozji pozostałych po tej wojnie niewypałów i niewybuchów,
 • renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia otrzymywane przez ofiary wojny oraz członków ich rodzin, renty wypadkowe osób, których inwalidztwo powstało w związku z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy Niemieckiej w latach 1939 – 1945, otrzymywane z zagranicy,
 • zasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych,
 • środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywane od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe. W tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym służyć ma ta pomoc,
 • należności ze stosunku pracy lub z tytułu stypendium osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, przebywających czasowo za granicą – w wysokości odpowiadającej równowartości diet z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju ustalonych dla pracowników zatrudnionych w państwowych lub samorządowych jednostkach sfery budżetowej na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks Pracy (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 i 662),
 • należności pieniężne wypłacone policjantom, żołnierzom, celnikom i pracownikom jednostek wojskowych i  jednostek policyjnych, użytych poza granicami państwa w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, a także należności pieniężne wypłacane żołnierzom, policjantom, celnikom i pracownikom pełniącym funkcje obserwatorów w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych,
 • należności pieniężne ze stosunku służbowego otrzymywane w czasie służby kandydackiej przez funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu obliczone za okres, w którym te osoby uzyskały dochód,
 • dochody członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej pomniejszone o składki na ubezpieczenie społeczne,
 • alimenty na rzecz dzieci,
 • kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich,
 • należności pieniężne otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom przebywającym na wypoczynku oraz uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób,
 • dodatki za tajne nauczanie określone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela
  (tj. Dz. U. z 2014r. poz. 191 i 1198),
 • dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej określonej w przepisach o specjalnych strefach ekonomicznych,
 • ekwiwalenty pieniężne za deputaty węglowe określone w przepisach o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”,
 • ekwiwalenty z tytułu prawa do bezpłatnego węgla określone w przepisach o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003 – 2006,
 • świadczenia określone w przepisach o wykonywaniu mandatu posła i senatora,
 • dochody uzyskiwane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio o zapłacone za granicą Rzeczypospolitej Polskiej: podatek dochodowy oraz składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne,
 • renty określone w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,
 • zaliczka alimentacyjna określona w przepisach o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej,
 • stypendia doktoranckie przyznane na podstawie art. 200. ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20.07.2018 iPrawa o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 i 2024), .), stypendia sportowe przyznane na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018r. poz. 1263 i 1669), pomoc materialną określoną w art. 212 ustawy z dnia 20.07.2018r. Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce,
 • świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów,
 • kwoty otrzymane na podstawie art. 27f ust.8-10 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, (Dz. U. z 2012 r. poz. 361,z późn.),
 • świadczenia pieniężne i pomoc pieniężna określone w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 690 oraz z 2019r. poz. 730),
 • świadczenie rodzicielskie,
 • zasiłek macierzyński, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 • stypendia dla bezrobotnych finansowane ze środków Unii Europejskiej,
 • dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego,
 • przychody wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne.

Dochody nieuwzględniane w dochodzie rodziny przy ustalaniu prawa do stypendium socjalnego

Do dochodu rodziny nie wlicza się:

 1.   świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, otrzymywanych na podstawie przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (np. stypendium socjalnego, stypendium rektora);
 2.  stypendiów przyznawanych uczniom, studentom i doktorantom w ramach:

a) funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,

b) niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
c) umów międzynarodowych lub programów wykonawczych, sporządzanych do tych umów albo międzynarodowych programów stypendialnych;

 1.  świadczeń pomocy materialnej dla uczniów otrzymywanych na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (np. stypendium szkolne);
 2.  stypendiów o charakterze socjalnym przyznawane przez inne podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (np. stypendium przyznawane przez Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia, o ile jest to stypendium o charakterze przynajmniej częściowo socjalnym).

Ponadto w dochodzie rodziny studenta nie są uwzględniane świadczenia rodzinne oraz świadczenia z opieki społecznej.

Samodzielność finansowa studenta, tj. kiedy student może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów członków rodziny

Student może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów rodziców, opiekunów prawnych i faktycznych oraz rodzeństwa w przypadku, gdy nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu oraz:

spełnia jedną z następujących przesłanek:

 1.     ukończył 26. rok życia,
 2.     pozostaje w związku małżeńskim,
 3.     ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa w art. 179 ust. 4 pkt 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,
 4.     osiągnął pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej,

lub

jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

 1. posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym,
 2. posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym,
 3. jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w pkt. 1-2, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwoty określonej w art. 5 ust. 1 i kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (tj. od 01.11.2016 r. - 930,35 zł), natomiast od 01.11.2018 r. – 1028,10 zł)

Dochód uzyskany i utracony

Ilekroć w ustawie jest mowa o zatrudnieniu lub innej pracy zarobkowej - oznacza to wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego, umowy o pracę nakładczą oraz wykonywanie pracy lub świadczenie usług na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych, a także prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej.

W przypadku utraty dochodu przez członka rodziny, osobę uczącą się lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy lub po tym roku, ustalając ich dochód, nie uwzględnia się dochodu utraconego (art. 5 ust 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych).

W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny, osobę uczącą się lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, ustalając dochód członka rodziny, osoby uczącej się lub dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, osiągnięty w tym roku dochód dzieli się przez liczbę miesięcy, w których dochód ten był uzyskiwany, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w okresie, na który ustalane lub weryfikowane jest prawo do świadczeń rodzinnych (art. 5 ust 4a ustawy o świadczeniach rodzinnych).

W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny, osobę uczącą się lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy dochód ich ustala się na podstawie dochodu członka rodziny, dochodu osoby uczącej się lub dochodu dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, powiększonego o kwotę osiągniętego dochodu za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w okresie, na który ustalane lub weryfikowane jest prawo do świadczeń rodzinnych (art. 5 ust 4b ustawy o świadczeniach rodzinnych).

Przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu nie stosuje się do dochodu z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej i dochodu z tytułu wyrejestrowania lub rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli członek rodziny, osoba ucząca się lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego utracili dochód z tych tytułów i w okresie 3 miesięcy licząc od dnia utraty dochodu uzyskali dochód u tego samego pracodawcy lub zleceniodawcy lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpoczęli pozarolniczą działalność gospodarczą.

W przypadku ustalania dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, przyjmuje się dochód ogłaszany corocznie w drodze obwieszczenia przez ministra właściwego do spraw rodziny.

razie utraty dochodu prawo do świadczeń rodzinnych ustala się od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła utrata dochodu, nie wcześniej jednak niż od miesiąca złożenia wniosku (art. 24 ust. 6 ustawy o świadczeniach rodzinnych).

W przypadku gdy uzyskanie dochodu powoduje utratę prawa do świadczeń rodzinnych lub obniżenie ich wysokości, świadczenia nie przysługują lub przysługują w niższej wysokości od miesiąca następującego po pierwszym miesiącu od miesiąca, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu (art. 24 ust. 7 ustawy o świadczeniach rodzinnych).

W sytuacji uzyskania dochodu należy niezwłocznie przedłożyć w organie wypłacającym świadczenia rodzinne stosowne zaświadczenie potwierdzające uzyskanie dochodu oraz wysokość uzyskanego dochodu netto za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu.

 

Na podstawie Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych:

UTRATA DOCHODU – oznacza to utratę dochodu spowodowaną:

Dokumenty potwierdzające utratę dochodu:

a) uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,

Zaświadczenie o przyznaniu urlopu wychowawczego

b) utratą zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,

Decyzja właściwego organu wydającego decyzję oraz PIT-11

c) utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

Świadectwo pracy (kserokopia), PIT-11

d) utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,

Decyzja właściwego organu wydającego decyzję, PIT-11

f) wykreśleniem z rejestru pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2017 r. poz. 2336 oraz z 2018 r. poz. 650) lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778 oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 357, 398 i 650),

Decyzja właściwego organu wydającego decyzję

g) utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

Decyzja właściwego organu wydającego decyzję, PIT-11

h) utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych;

Decyzja właściwego organu wydającego decyzję

i) utratą świadczenia rodzicielskiego,

Decyzja właściwego organu wydającego decyzję, PIT-11

j) utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników;

Decyzja właściwego organu wydającego decyzję,

k) utratą stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym

Decyzja właściwego organu wydającego decyzję,

Ponadto należy złożyć oświadczenie o dochodzie utraconym zał. A-4

 

UZYSKANIE DOCHODU – oznacza to uzyskanie dochodu spowodowane:

Dokumenty potwierdzające uzyskanie dochodu:

a) zakończeniem urlopu wychowawczego,

Zaświadczenie o zakończeniu urlopu wychowawczego

b) uzyskaniem zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,

 

Decyzja właściwego organu wydającego decyzję wraz z informacją o wysokości zasiłku lub stypendium

c) uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

W 2018 r. – umowa o pracę oraz PIT-11

W 2019 r. – umowa o pracę oraz zaświadczenie o wynagrodzeniu za miesiąc

d) uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,

Decyzja właściwego organu wydającego decyzję,

f) rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,

Decyzja właściwego organu wydającego decyzję

g) uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

Decyzja właściwego organu wydającego decyzję,

h) uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego,

Decyzja właściwego organu wydającego decyzję

i) uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,

Decyzja właściwego organu wydającego decyzję,

j) uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym.

Decyzja właściwego organu wydającego decyzję,

 

Ponadto należy złożyć oświadczenie o dochodzie uzyskanym zał. A-5

W przypadku gdy dochód uzyskany jest jednocześnie dochodem utraconym (np. praca wakacyjna na umowę zlecenie) – należy złożyć oświadczenie o dochodzie uzyskanym i utraconym zał. A-6

WYKAZ DOKUMENTÓW SKŁADANYCH DODATKOWO

Dokumenty składane dodatkowo w przypadku uzyskania dochodu:

 Dochód z tytułu gospodarstwa rolnego

 • zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;
 • umowę dzierżawy – w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,
 • umowę o wniesieniu wkładów gruntowych – w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,.

W przypadku ustalania dochodu z gospodarstwa rolnego dochód rodziny ustala się na podstawie przeciętnej liczby hektarów przeliczeniowych znajdujących się w posiadaniu rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy.

 Dochód z tytułu świadczeń alimentacyjnych:

 • odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,
 • przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,
 • w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem:

 – zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub

 – informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą, 

 • odpis zupełny lub skrócony aktów zgonu rodziców lub odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem zobowiązujących do alimentów;

Inne:

 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka – w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko;
 • odpis zupełny aktu urodzenia dziecka – w przypadku gdy ojciec jest nieznany;
 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu oddalającego powództwo o roszczenia alimentacyjne;
 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu zobowiązującego jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka;
 • odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;
 • orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;

W przypadku gdy członek rodziny ma zobowiązania alimentacyjne na rzecz osoby spoza rodziny, od dochodu członka rodziny odejmuje się kwotę alimentów zapłaconych na rzecz tej osoby.

 

Dochód z tytułu pracy poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej:

W przypadku gdy członek rodziny osiąga dochody poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, dokonuje się ich przeliczenia na podstawie średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego roku kalendarzowego, z którego dochód członków rodziny stanowi podstawę ustalenia prawa do świadczeń pomocy materialnej.

W przypadku gdy członek rodziny uzyska poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej dochód, którego nie osiągał w roku kalendarzowym stanowiącym podstawę ustalenia prawa do świadczeń pomocy materialnej, przeliczenia tego dochodu dokonuje się na podstawie średniego kursu walut obcych z ostatniego dnia roboczego miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty 

 

Dokumenty dotyczące  studentów cudzoziemców, którym przysługuje prawo do świadczeń pomocy materialnej:

 • kartę pobytu – w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650, z późn. zm.4)), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej;
 • kartę pobytu i decyzję o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy – w przypadku cudzoziemca posiadającego kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy” 

Najczęstsze pytania

Czy rodzeństwo  uczęszczające do szkoły policealnej oznacza pobieranie nauki?

Rodzeństwo uczące się szkole policealnej nie jest wliczane do gospodarstwa domowego, ponieważ zapis ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym stanowi:  dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia

Rodzice są po rozwodzie. Student mieszka z jednym z rodziców, od drugiego otrzymuje alimenty. Co należy złożyć w Dziekanacie?

Dokumentami potwierdzającymi sytuację materialną są:

Zaświadczenie o dochodach rodzica, z którym student mieszka (tj. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego oraz Z ZUS), dokumenty potwierdzające dochód studenta (analogicznie jak rodzica), wyrok sądu zasądzającego alimenty.

W przypadku gdy rodzic zobowiązany do płacenia alimentów uchyla się od płacenia alimentów, nie będą one wliczone do dochodu, gdy student przedstawi zaświadczenie wystawione przez komornika o całkowitej bądź częściowej bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych za rok 2018.

 

Rodzice są rozwiedzeni, ale sąd nie orzekł alimentów na rzecz studenta.

W sytuacji, gdy sąd nie orzekł alimentów na rzecz studenta, obliczając dochód rodziny studenta, uwzględnia się dochody studenta oraz obydwojga rodziców.

Rodzice nie są małżeństwem. Nie ma wyroku orzekającego alimenty ma rzecz studenta.

W takiej sytuacji uwzględnia się dochody obydwojga rodziców. Wyłącznie wyrok sądu, ugoda zatwierdzona przez sąd lub ugoda zawarta przed mediatorem, na podstawie których rodzic jest zobowiązany do płacenia alimentów pozwala na nieuwzględnianie dochodów tego rodzica w dochodzie rodziny. Nie ma prawnej możliwości wzięcia pod uwagę „alimentów dobrowolnych”.

Jeden z członków mojej rodziny utracił w tym roku pracę, z której osiągał dochód przez cały 2018 rok. 

W takiej sytuacji zachodzi utrata dochodu i dochód wykazany na zaświadczeniu z Urzędu Skarbowego nie zostaje brany pod uwagę.

Należy złożyć dokumenty potwierdzające fakt utraty dochodu (np. świadectwo pracy), PIT-11 oraz oświadczenie o dochodzie utraconym.

Wysokość dochodu utraconego netto z tytułu pracy oblicza się na podstawie PIT-11 otrzymanego od pracodawcy, odejmując od kwoty dochodu brutto kwotę podatku oraz składek na ubezpieczenie społeczne i składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Analogicznie postępuje się, gdy utrata dochodu nastąpiła jeszcze w roku 2018r. Nie uwzględnia się wówczas w dochodzie rodziny dochodów osiąganych w części roku 2018, które zostały utracone.

 

Jeden z członków mojej rodziny podjął pracę w październiku 2018 roku. W jaki sposób będzie uwzględniony jego dochód?

Dochód zostanie obliczony na podstawie złożonych dokumentów z Urzędu Skarbowego i ZUS oraz potwierdzenia rozpoczęcia pracy w październiku 2018 r. (np. umowa o pracę, zaświadczenie o okresie zatrudnienia) oraz PIT-11. Obliczony dochód zostanie podzielony przez liczbę miesięcy uzyskiwanego dochodu w 2018r. (tj. 3 - miesiące).

Jeden z członków rodziny rozpoczął pracę w roku 2019.

Dochód wzięty pod uwagę będzie oparty na zaświadczeniu o wysokości wynagrodzenia za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu, przy założeniu, że dochód jest uzyskiwany na dzień składania wniosku o stypendium.

Przykład: rodzic studenta zawarł umowę o pracę w dniu 22.05.2019 r. W oświadczeniu o dochodach należy podać wysokość wynagrodzenia rodzica za czerwiec 2019 r.

W roku 2018 członek mojej rodziny pracował na podstawie umowy o dzieło, natomiast w roku bieżącym już nie ma tej pracy. Czy mogę nie uwzględnić tego dochodu w dochodzie rodziny?

Tak, zakończenie pracy na podstawie umowy o dzieło stanowi okoliczność, w związku z którą następuje utrata dochodu. W celu udokumentowania utraty dochodu należy przedstawić PIT-11 oraz umowę o dzieło lub zaświadczenie od pracodawcy.

Czy w przypadku sprzedaży papierów wartościowych w roku 2018 dochód wlicza się do dochodu rodziny?

 Dochód z tytułu sprzedaży papierów wartościowych należy uwzględnić w dochodzie rodziny, ponieważ nie stanowi on dochodu utraconego.

Student/studentka zawarł/a związek małżeński w roku 2018. Czy ten małżonek wlicza się do składu rodziny?

Tak. Małżonek studenta wlicza się do rodziny, a jego dochody są uwzględniane w dochodzie rodziny. Należy jednak do dokumentacji załączanej wraz z wnioskiem, dołączyć odpis skrócony aktu małżeństwa.

Zawarcie związku małżeńskiego przez studenta w roku 2019r. Jaki jest skład rodziny?

Do składu rodziny należy doliczyć męża/żonę studentki/ta.

Na jaki okres przyznawane jest stypendium socjalne?

Stypendium socjalne przyznawane jest w semestrze zimowym na okres pięciu miesięcy (październik – luty), w semestrze letnim n(marzec – lipiec).

Czy konieczne jest składanie wniosku o przyznanie stypendium socjalnego po raz drugi, tj. na semestr letni?

Tak, wniosek o stypendium socjalne składa się dwa razy w ciągu roku akademickiego, gdyż stypendium jest przyznawane na jeden semestr. Złożenie wniosku i przyznanie stypendium socjalnego na semestr zimowy nie oznacza, że niejako automatycznie będzie kontynuowane jego wypłacanie w semestrze letnim. Student jest obowiązany do złożenia wniosku na semestr letni, w przeciwnym wypadku od marca danego roku akademickiego zaprzestanie się wypłacania stypendium.

W przypadku, gdy sytuacja materialna rodziny studenta nie uległa zmianie w stosunku do tego, co oświadczył, ubiegając się o stypendium socjalne na semestr zimowy, nie ma konieczności składania nowego oświadczenia o dochodach – student we wniosku oświadcza jedynie, że sytuacja w jego rodzinie nie uległa zmianie.

W przypadku, gdy sytuacja materialna rodziny studenta uległa zmianie, konieczne jest ponowne wypełnienie oświadczenia o dochodach i złożenie go wraz z wnioskiem o stypendium socjalne na semestr letni.

Pełnoletnie rodzeństwo, które ukończyło szkołę średnią, ale nie podjęło nauki na studiach ani pracy.

Rodzeństwo pełnoletnie, które zakończyło naukę  nie jest wliczane do gospodarstwa domowego i nie należy go wykazywać we wniosku.

Wyjątek: gdy rodzeństwo posiada orzeczenie o niepełnosprawności – wówczas należy złożyć orzeczenie o niepełnosprawności (kserokopia oraz oryginał do wglądu)

Student lub członek rodziny nie osiągnął żadnego dochodu w roku 2018.

W takiej sytuacji należy złożyć tylko zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodzie zerowym lub decyzję o odmowie wydania zaświadczenia przez Urząd Skarbowy.

Dostarczenie wniosku do Dziekanatu

Wniosek można złożyć w dziekanacie osobiście lub wysłać za pośrednictwem poczty.

Po przyznaniach stypendiów jedno z członków rodziny utracił dochód.

Jeśli utrata dochodu nastąpiła przed upływem terminu do złożenia odwołania od decyzji stypendialnej, fakt zmiany sytuacji materialnej w rodzinie student może podnieść w odwołaniu od powyższej decyzji, co spowoduje ponowne przeliczenie dochodu. W przypadku, jeśli utrata dochodu nastąpiła po upływie terminu do wniesienia odwołania lub student nie dotrzymał tego terminu, uwzględnienie zmiany w sytuacji materialnej rodziny możliwe będzie dopiero w następnej turze ubiegania się o stypendium.

W WD pojawiło się ogłoszenie o przyznaniu stypendium

Warunkiem wypłaty stypendium jest odbiór decyzji stypendialnej. W tym celu wyznaczane zostają terminy, w których możliwy jest jej osobisty odbiór w Biurze Obsługi Studenta. W przypadku braku odbioru osobistego, decyzja zostaje wysłana pocztą. 

Czy w semestrze letnim należy składać dokumenty potwierdzające dochód członków rodziny

Jeżeli sytuacja materialna nie zmieniła się, żaden z członków rodziny nie utracił lub nie uzyskał dochodu, wówczas należy złożyć tylko wniosek wraz z oświadczeniem, że sytuacja materialna nie uległa zmianie.

 Jeśli sytuacja rodzinna lub materialna wówczas należy złożyć dokumenty potwierdzające zmianę dochodu członka rodziny.

WSZYSTKI PLIKI DO POBRANIA

Galilea Club
Galilea Shop
Instytut WSM
Liceum Akademickie WSEiT

Wielkopolska Szkoła Medyczna
Poliklinika WSEiT
Wydawnictwo WSEiT
Liceum Akademickie WSEiT
Newsletter
Najczęstsze pytania