Dołącz do społeczności WSEiT.

Dołącz do społeczności WSEiT.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stypendium dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest na wniosek studenta

Prawo do ubiegania się o stypendium dla osób niepełnosprawnych mają studenci posiadający aktualne orzeczenie o niepełnosprawności.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych:

a) przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych magisterskich jednak nie dłużej niż przez okres  6 lat, (art. 93 ust. 2 Ustawy). Przy obliczaniu 6-letniego okresu studiowania liczy się każdy rozpoczęty semestr studiów;

b) nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny; licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia (stosuje się również do osób posiadających tytuły zawodowe uzyskane za granicą);

c) w przypadku gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, student może otrzymać świadczenie, o którym mowa w §2 ust. 2 b tylko na jednym kolejnym kierunku studiów, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat.

Termin składania wniosków w Biurze Obsługi Studenta właściwych wydziałów:

  • w semestrze zimowym do 25 października;
  • w semestrze letnim do 25 lutego.

W semestrze letnim składany jest wyłącznie uproszczony wniosek bez dodatkowej dokumentacji i załączników.

wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych - kontynuacja,

Sposób składania wniosków:

  1. Wniosek o stypendium dla osób niepełnosprawnych należy wypełnić podając niezbędne informacje i dane z zaświadczeń.
  2. Wniosek wraz załącznikami (zaświadczenia, oświadczenia, itp.) należy złożyć w Biurze Obsługi Studenta w terminie do 25 października 2019r. i lub do 25 lutego 2020r.

Dokumenty do złożenia:

W przypadku, gdy wnioskodawca równocześnie występuje o inne świadczenia zależne od sytuacji materialnej, składa osobny wniosek.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest na semestr  akademicki, z wyjątkiem, gdy w trakcie roku akademickiego mija okres ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

W przypadku, gdy obrona pracy dyplomowej wypada w miesiącu wcześniejszym aniżeli  określony w decyzji – wówczas stypendium wypłacane jest do miesiąca obrony.

Stypendium specjalne przyznawane jest niezależnie od dochodu studenta.

Galilea Club
Galilea Shop
Instytut WSM
Liceum Akademickie WSEiT

Wielkopolska Szkoła Medyczna
Poliklinika WSEiT
Wydawnictwo WSEiT
Liceum Akademickie WSEiT
Newsletter
Najczęstsze pytania