Dołącz do społeczności WSEiT.

Dołącz do społeczności WSEiT.

Zapomoga

Zapomoga jest formą doraźnej, bezzwrotnej pomocy dla studenta, przyznawaną na jego wniosek.

Zapomogę może otrzymać student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.

Do wniosku o zapomogę muszą zostać dołączone dokumenty potwierdzające przejściowo trudną sytuację życiową (taką jak: np. śmierć lub ciężka choroba członka rodziny, kradzież, pożar).

Student studiujący równocześnie na więcej niż jednym kierunku może pobrać zapomogę tylko na jednym kierunku, według własnego wyboru.

Zapomoga nie przysługuje studentowi posiadającemu tytuł zawodowy: magistra, magistra inżyniera albo równorzędny, licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia (przepis stosuje się do osób posiadających tytuły zawodowe uzyskane za granicą).

Termin składania wniosków w Biurze Obsługi Studenta:

  •          w semestrze zimowym do 25 października;
  •          w semestrze letnim do 25 lutego;
  •          a w ciągu roku akademickiego do 5 go- dnia każdego miesiąca.

Sposób składania wniosków:

  1.       Wniosek należy wypełnić podając niezbędne informacje.
  2.       Wydrukowany wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Biurze Obsługi Studenta.

Pliki do pobrania:

WNIOSEK O ZAPOMOGĘ_2019_2020

Dokumenty do złożenia:

  •          wydrukowany wniosek o przyznanie zapomogi - zał. 3,
  •          oświadczenie wnioskodawcy - zał. C,
  •          dokumenty potwierdzające okoliczności, które stanowią podstawę przyznana zapomogi.
  1.       Zapomoga jest przyznawana w ramach możliwości wydziałowego funduszu stypendialnego, po wypłaceniu stypendiów i ich podwyższeń. Student może otrzymać zapomogę nie więcej niż dwa razy w roku, tylko w czasie trwania semestrów.
Galilea Club
Galilea Shop
Instytut WSM
Liceum Akademickie WSEiT

Wielkopolska Szkoła Medyczna
Poliklinika WSEiT
Wydawnictwo WSEiT
Liceum Akademickie WSEiT
Newsletter
Najczęstsze pytania